Uchwała Nr 172/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa...

 
Uchwała Nr 172/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 maja 2020 r.
 
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa, tj. osiedla Niwka Stara.
 
Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 89 ust. 5 pkt 2 Statutu Miasta Puszczykowa, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 68/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 3607) i Uchwały Nr 172/05/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 6 września 2005 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2005 r., Nr 142, poz. 3932) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne odnośnie zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa - osiedla Niwka Stara.
 
§ 2. Burmistrz Miasta Puszczykowa w odrębnym zarządzeniu określi szczegółowo sposób i termin przeprowadzenia konsultacji. Zarządzenie zostanie podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczacy Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z §  89 ust. 5 pkt 2 Statutu Miasta Puszczykowa utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami, których tryb Rada określa odrębną uchwałą.
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych określone zostały w uchwale Nr 172/05/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 6 września 2005 roku w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Puszczykowa.
Jednostka pomocnicza gminy, jaką jest osiedle, stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która powinna przejąć na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. W związku z nieukonstytuowaniem się zarządu osiedla Niwka Stara oraz brakiem faktycznej działalności jednostki zasadnym jest podjęcie działań zmierzających do zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa - osiedla Niwka Stara. Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych będzie poznanie opinii mieszkańców odnośnie zamiaru likwidacji osiedla.
Konsultacje zostaną sfinansowane w ramach uchwalonego budżetu.
W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione.