Uchwała Nr 173/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r.

 
Uchwała Nr 173/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 maja 2020 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 212, 217, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 15 stycznia 2020 r., poz. 570) wprowadza się następujące zmiany:
1)      w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 170.000 zł do kwoty 62.286.968,60 zł, w tym zwiększa się dochody  bieżące o kwotę 170.000 zł do kwoty 53.624.107,37 zł;
2)      w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 170.000 zł do kwoty 66.611.968,60 zł, w tym:
a)      zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 140.000 zł do kwoty 49.839.782,60 zł,
b)      zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł do kwoty 13.772.186 zł;
3)      w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4)      w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5)      w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6)      w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
Dochody
  1. W dziale 600 wprowadzono dochody z tytułu pomocy finansowej z Gminy Mosina w kwocie 70.865,83 zł na remont mostu przez Kanał Mosiński na przedłużeniu ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie.
  2. W dziale 758 zwiększono o kwotę 585.817 zł dochody z tytułu subwencji ogólnej.
  3. W dziale 756 zmniejszono dochody z tytułu udziału w podatku PIT o kwotę 486.682,83 zł.
 
Wydatki
  1. W rozdziale 60016 zwiększono wydatki o kwotę 140.000 zł na bieżące utrzymanie dróg.  
  2. W rozdziale 90001 wprowadzono wydatki w kwocie 30.000 zł na dofinansowanie kosztów utworzenia systemów deszczowych do gromadzenia i gospodarczego wykorzystania wód opadowych w gospodarstwach domowych.
  3. W działach 852, 853 i 855 dokonano przesunięć wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej.