Uchwała Nr 174/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia...

Uchwała Nr 174/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 maja 2020 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)      w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028 pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
  
Uzasadnienie
 
W uchwale Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa wydłużono o dwa lata okres realizacji przedsięwzięcia pn.: „Najem terenu pod parking przy dworcu kolejowym w Puszczykowie wraz z budynkiem byłej nastawni”.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.