Uchwała Nr 175/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami...

 
Uchwała Nr 175./20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 czerwca 2020 r.
 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 – w dwóch etapach A i B - ETAP A.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 – w dwóch etapach A i B - ETAP A, po stwierdzeniu, iż nie narusza on ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa” (Uchwała Nr 279/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018.), zwany dalej „planem”.
  1. Granicę obszaru objętego planem – określa rysunek planu.
  2. Integralnymi częściami uchwały są:
1)       załącznik Nr 1 – stanowiący część graficzną, zwaną „rysunkiem planu”, opracowany w skali 1:1000 i zatytułowany: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 – w dwóch etapach A i B - ETAP A”;
2)       załącznik Nr 2 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
3)       załącznik Nr 3 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
 
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1)       nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określoną na rysunku planu, wyznaczającą najbliższe możliwe usytuowanie budynku względem granicy działki;
2)       nieprzekraczalnej tylnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określoną na rysunku planu, wyznaczającą najbliższe możliwe usytuowanie budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej względem tylnej granicy działki;
3)       działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4)       terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem cyfrowo-literowym;
5)       powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć, wyrażony w procentach, stosunek sumy powierzchni wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi ścian każdego budynku w odniesieniu do powierzchni działki;
6)       intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy, rozumianej jako suma powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych mierzonych po obrysie wszystkich budynków, w odniesieniu do powierzchni działki;
7)       dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych do 12°;
8)       budynku gospodarczo-garażowym – należy przez to rozumieć budynek gospodarczy, budynek gospodarczy z wydzieloną przestrzenią dla celów garażowania pojazdów samochodowych lub budynek garażowy;
9)       ogrodzeniu pełnym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym część pełna stanowi nie mniej niż 50 % powierzchni ogrodzenia na całej jego długości;
10)   szerokości całkowitej budynku mieszkalnego jednorodzinnego – należy przez to rozumieć szerokość budynku w najszerszym miejscu, z uwzględnieniem wystających elementów takich jak ganek, wiatrołap, podcień, wykusz itp;
11)   tablicach informacyjnych – należy przez to rozumieć element systemu informacji miejskiej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;
12)   systemie informacji miejskiej – należy przez to rozumieć zaprojektowany dla miasta Puszczykowa system tablic informacyjnych, opisujących i ułatwiających orientację w przestrzeni, w tym tablicę z nazwą ulicy, numerem posesji, tablicę informującą o obiektach użyteczności publicznej;
13)   usługach - należy przez to rozumieć działalność związaną z prowadzeniem czynności świadczonych na rzecz ludności i firm, przeznaczoną dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej oraz ogólnospołecznej;
14)   usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć przedsięwzięcia, inwestycje nie będące przedsięwzięciami mogącymi zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; działalność związaną z prowadzeniem czynności świadczonych na rzecz ludności i firm, przeznaczoną dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej oraz ogólnospołecznej o charakterze lokalnym, niezwiązaną z działalnością produkcyjną tj.: usługi handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 200 m2, ale nie więcej niż 300 m2 powierzchni zabudowy, gastronomii, bankowości, administracji, oświaty, usługi łączności, informacji i nauki, kultury i rozrywki, rekreacji i sportu, zdrowia i opieki społecznej, biura, obiekty realizowane jako zadania własne samorządów terytorialnych;
15)   usługach publicznych – należy przez to rozumieć usługi służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, w tym w szczególności inwestycje celu publicznego należące do zadań własnych gminy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym;
16)   zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć wielogatunkowe nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów z wykorzystaniem gatunków zimozielonych.
 
§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:
1)       tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami od 1MN do 16MN;
2)       tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczone symbolami od 1MN/U do 4MN/U;
3)       tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolami od 1U do 5U;
4)       teren zabudowy usługowej – usługi publiczne, oznaczony symbolem UA;
5)       teren usług sportu i rekreacji oznaczony symbolem US;
6)       teren infrastruktury technicznej oznaczony symbolem I;
7)       tereny dróg publicznych klasy zbiorczej oznaczone symbolami 1KD-Z i 2KD-Z;
8)       teren drogi publicznej klasy lokalnej oznaczony symbolem KD-L;
9)       tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczone symbolami od 1KD-D do 12KD-D;
10)   teren drogi wewnętrznej oznaczony symbolem KDW;
11)   tereny dróg pieszo-jezdnych oznaczone symbolami od 1KDx do 3KDx;
12)   tereny dróg pieszych oznaczone symbolami 1Kx i 2Kx.
 
§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1)       ustala się:
a)       nakaz sytuowania nowej zabudowy oraz rozbudowywanych części budynków z uwzględnieniem wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowyoraz nieprzekraczalnych tylnych linii zabudowy dla budynków mieszkalnych,
b)       dla terenów MN realizację w obrębie jednej działki nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego lub nie więcej niż jednego segmentu mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej oraz nie więcej niż jednego budynku gospodarczo-garażowego,
c)       dla terenów MN/U realizację w obrębie jednej działki nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub mieszkalno-usługowego wolnostojącego oraz nie więcej niż jednego budynku gospodarczo-garażowego,
d)       maksymalną długość (głębokość) budynków gospodarczo-garażowych realizowanych w granicach działek do 8 m,
e)       dla dachów stromych stosowanie nachylenia głównych połaci dachowych do 45° w układzie dwuspadowym lub wielospadowym o równych kątach nachylenia przeciwległych głównych połaci dachowych dla całego budynku lub dla głównej bryły budynku,
f)        stosowanie kolorystyki elewacji w odcieniach pastelowych, białym, kolorach szarości lub w kolorach naturalnych materiałów takich, jak: ceramik, kamień, drewno, beton, szkło, stal corten,
g)       dla dachów stromych zastosowanie dachówki ceramicznej, blachy w kolorach zbliżonych do naturalnego, blachy corten, drewna, membran dachowych, blachy tytanowo-cynkowej albo materiału dachówkopodobnego w kolorze ceglasto-czerwonym, brązowym lub w odcieniach szarości,
h)       nakaz zapewnienia stanowisk postojowych na terenach posesji, zgodnie z zapisami § 13 pkt 9;
2)       zakazuje się:
a)       lokalizacji innej funkcji w budynkach gospodarczo-garażowych,
b)       lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów tymczasowych lokalizowanych na czas budowy,
c)       lokalizacji nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,
d)       lokalizacji budynków gospodarczo-garażowych z blachy;
3)       dopuszcza się:
a)       zachowanie, remont i przebudowę budynków istniejących przed uchwaleniem niniejszego planu, które nie spełniają ustalonych w planie zapisów dotyczących funkcji budynków, ich paramentów oraz usytuowania względem wyznaczonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowylub nieprzekraczalnych tylnych linii zabudowy, z wyjątkiem budynków zlokalizowanych na terenie oznaczonym symbolem 2KD-D,
b)       zachowanie funkcji zlokalizowanych w budynkach wymienionych w lit a, w zakresie istniejącym przed uchwaleniem niniejszego planu,  
c)       rozbudowę, bez prawa nadbudowy, budynków wskazanych w pkt a i b pod warunkiem zgodności z ustaleniami planu,
d)       na terenach MN/U w budynkach mieszkalno-usługowych realizację lokali usługowych stanowiących nie więcej niż 45% ich powierzchni użytkowej,
e)       na terenie 3U funkcję mieszkaniową w wymiarze 30% powierzchni użytkowej wszystkich zlokalizowanych na tym terenie budynków, realizowaną wyłącznie na drugiej kondygnacji nadziemnej,
f)        wysunięcie przed nieprzekraczalną linię zabudowy lub nieprzekraczalną tylną linię zabudowy dla budynków mieszkalnych elementów takich jak:
-         okapy, gzymsy, balkony i zadaszenia nad wejściami o maksymalnie 1,0 m,
-         schody zewnętrzne i pochylnie o maksymalnie 2,0 m,
g)       lokalizację budynków gospodarczo-garażowych w granicy lub w odległości 1,5 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej, z uwzględnieniem ustalonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy,
h)       rozbudowę, przebudowę, remont oraz przeznaczenie poddasza nieużytkowego w budynkach mieszkalnych na cele mieszkalne w budynkach istniejących przed uchwaleniem niniejszego planu o parametrach przekraczających ustalenia niniejszego planu pod warunkiem zachowania dotychczasowej wysokości kalenicy dachu oraz wysokości elewacji frontowej,
i)         lokalizację jednej kondygnacji podziemnej, z uwzględnieniem przepisów odrębnych,
j)        lokalizację tablic informacyjnych w systemie informacji miejskiej, zgodnie z zasadami przyjętymi w mieście,
k)       realizację na każdej działce jednej wiaty o maksymalnej wysokości do 3,5 m i o powierzchni:
-         do 40 m2 na terenach oznaczonych symbolami MN i MN/U,
-         do 60 m2 na terenach oznaczonych symbolami 1U, 3U, 4U, 5U i UA,
-         do 200 m2 na terenie oznaczonym symbolem 2U,
-         do 100 m2 na terenie oznaczonym symbolem US,
gdzie powierzchna wiaty jest równa powierzchni rzutu pionowego jej dachu,
l)         lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, przed wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy,
m)     na terenach MN, MN/U, U, UA, US i I lokalizację:
-         sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
-         dojść, dojazdów, miejsc postojowych,
-         obiektów małej architektury,
n)       na terenie US lokalizację:
-         tymczasowych obiektów kubaturowych na czas trwania imprez,
-         placów zabaw i boisk sportowych,
  • o)       na terenach MN/U i U lokalizację usług wyłącznie nieuciążliwych.
 
§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1)       ustala się:
a)       eksploatacja instalacji związana z prowadzoną działalnością usługową nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska określonych przepisami odrębnymi na terenach oraz poza terenami, do których inwestor posiada tytuł prawny, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w przepisach odrębnych,
b)       zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu, określonych w przepisach odrębnych:
-         dla terenów MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
-         dla terenów MN/U jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowych,
-         dla terenów U w zależności od profilu zlokalizowanej usługi: jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży lub terenów domów opieki społecznej lub terenów szpitali w miastach lub terenów wypoczynkowo-rekreacyjnych lub dla innych usług niewymienionych w przepisach odrębnych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
-         dla terenu UA jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
c)       zagospodarowanie odpadów zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie oraz przepisami odrębnymi,
d)       odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych o jakości określonej w przepisach odrębnych, do sieci kanalizacji sanitarnej,
e)       zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach własnych działek, z zastrzeżeniem lit. g,
f)        docelowo odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej,
g)       wykonanie zabezpieczenia przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu i wód dla projektowanych parkingów i placów zgodnie z przepisami odrębnymi,
h)       w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw dla celów grzewczych, uwzględnienie ograniczeń i zakazów zgodnie z przepisami odrębnymi,
i)         wytwarzanie energii dla celów grzewczych wyłącznie na bazie paliw i urządzeń charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji lub odnawialnych źródeł energii, z zastrzeżeniem pkt 3,
j)        realizację zieleni izolacyjnej w miejscach oznaczonych na rysunku planu symbolem graficznym,
2)       zakazuje się:
a)       lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych z wyjątkiem inwestycji celu publicznego oraz inwestycji z zakresu telekomunikacji,
b)       odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej,
c)       odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i do wód powierzchniowych,
3)       dopuszcza się wykorzystanie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nie większej niż 100 kW zgodnie z przepisami odrębnymi, przy czym urządzenia wytwarzające energię z wiatru nie mogą mieć większej mocy aniżeli mikroinstalacje.
 
§ 6. W zakresie zasad kształtowania krajobrazu:
1)       ustala się maksymalną wysokość ogrodzeń frontowych od strony dróg publicznych do 1,5 m, z wyjątkiem ogrodzeń dla boisk sportowych na terenie oznaczonym symbolem US,
2)       zakazuje się lokalizowania:
a)       urządzeń reklamowych i tablic reklamowych,
b)       szyldów na ogrodzeniach oraz budynkach gospodarczo-garażowych,
c)       ogrodzeń pełnych oraz prefabrykowanych przęsłowych ogrodzeń betonowych lub żelbetowych;
3)       dopuszcza się:
a)       na terenach dróg oraz na terenach oznaczonych symbolami UA i US lokalizację obiektów małej architektury o jednolitym pod względem wizualnym, charakterze,
b)       lokalizację obiektów małej architektury przed wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy,
c)       umieszczanie szyldów:
-         na terenach MN i MN/U o powierzchni do 1,5 m2 na jednej działce,
-         na terenach 1U o powierzchni do 2,5 m2 na całym terenie,
-         na terenie 2U i US o powierzchni do 6 m2 na całym terenie,
-         na terenach 3U, 4U, 5U i UA o powierzchni do 4 m2 na całym terenie,
d)       szyldy umieszczane na terenach wymienionych w lit. c nie mogą powodować uciążliwości dla uczestników ruchu drogowego, takich jak np.: utrudnienie czytelności informacji drogowskazowej, ograniczenie widoczności, olśnienie.
 
§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej:
1)       dla obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków ustala się:
a)       nakaz zachowania bryły budynku i kształtu dachu,
b)       dla budynków z elewacjami ceglanymi lub z dekoracją architektoniczną zakaz stosowania zewnętrznego ocieplenia ścian,
c)       nakaz zachowania lub odtworzenia na podstawie zachowanych elementów lub ikonografii układu elewacji i detalu architektonicznego elewacji oraz kształtu okien,
d)       zakaz stosowania blachy dachówkopodobnej lub gontu papowego jako pokrycia dachu,
e)       zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki na elewacjach,
f)        nakaz uzgadniania wszelkich prac budowlanych mogących wpłynąć na zmianę wyglądu elewacji, kolorystyki, stolarki okiennej i drzwiowej z Powiatowym Konserwatorem Zabytków,
2)       dla ochrony stanowisk archeologicznych ustala się:
a)       teren ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego, oznaczony na rysunku planu symbolem graficznym,
b)       w granicy terenu ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego nakaz prowadzenia badań archeologicznych podczas inwestycji wymagających prac ziemnych związanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem przedmiotowego terenu,
c)       nakaz uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków na prowadzenie badań archeologicznych;
3)       nie określa się zasad ochrony dóbr kultury współczesnej.
 
§ 8. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń.
 
§ 9. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:
1)       na terenach oznaczonych symbolami 1MN, 2MN, 8MN, 15MN i 16MN ustala się:
a)       zachowanie obiektów zabytkowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem graficznym, z możliwością ich przebudowy, rozbudowy i remontów zgodnie z zapisami niniejszej uchwały oraz z zastrzeżeniem § 7,
b)       realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
c)       minimalną powierzchnię działki na 1000 m2,
d)       minimalną szerokość frontu działki przylegającego do drogi publicznej dla nowo wydzielanych działek - 18 m,
e)       maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy:
-         dla terenów 1MN, 15MN i 16MN – 0,4,
-         dla terenów 2MN i 8MN – 0,5,
f)        minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,05,
g)       minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 50 % powierzchni działki,
h)       maksymalną powierzchnię zabudowy;
-         dla terenów 1MN, 15MN i 16MN - 20% powierzchni działki, jednak nie więcej niż 300 m2,
-         dla terenów 2MN i 8MN - 25% powierzchni działki, jednak nie więcej niż 300 m2,
i)         dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynków gospodarczo-garażowych stosowanie dachów stromych lub dachów płaskich,
j)        maksymalną wysokość budynku mieszkalnego jednorodzinnego krytego dachem stromym – 10,5 m w linii kalenicy dachu,
k)       maksymalną wysokość budynku mieszkalnego jednorodzinnego krytego dachem płaskim – 7,5 m,
l)         maksymalną wysokość budynku gospodarczo-garażowego krytego dachem stromym - 5,5 m w linii kalenicy dachu,
m)     maksymalną wysokość budynku gospodarczo-garażowego krytego dachem płaskim - 3,5 m,
n)       maksymalną powierzchnię budynku gospodarczo-garażowego - 70 m2,
  • o)       maksymalną liczbę kondygnacji dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego – dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,
p)       maksymalną liczbę kondygnacji dla budynku gospodarczo-garażowego – jedna kondygnacja nadziemna,
q)       dostęp do drogi publicznej z przyległych dróg publicznych,
2)       na terenie oznaczonym symbolem 3MN, 5MN i 6MN ustala się:
a)       realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w tym bliźniaczej na działkach z istniejącą zabudową bliźniaczą,
b)       minimalną powierzchnię działki na 1000 m2,
c)       maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5,
d)       minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,05,
e)       minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 50% powierzchni działki,
f)        maksymalną powierzchnię zabudowy – 25% powierzchni działki,
g)       maksymalną szerokość całkowitą budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej 10 m,
h)       dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz gospodarczo-garażowych stosowanie dachów stromych lub dachów płaskich,
i)         maksymalną wysokość budynku mieszkalnego jednorodzinnego krytego dachem stromym – 10,5 m w linii kalenicy dachu,
j)        maksymalną wysokość budynku mieszkalnego jednorodzinnego krytego dachem płaskim – 7,5 m,
k)       maksymalną wysokość budynku gospodarczo-garażowego krytego dachem stromym - 5,5 m, w linii kalenicy dachu,
l)         maksymalną wysokość budynku gospodarczo-garażowego krytego dachem płaskim - 3,5 m,
m)     maksymalną powierzchnię budynku gospodarczo-garażowego - 60 m2,
n)       maksymalną liczbę kondygnacji dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego – dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,
  • o)       maksymalną liczbę kondygnacji dla budynku gospodarczo-garażowego – jedna kondygnacja nadziemna,
p)       dostęp do drogi publicznej z przyległych dróg publicznych,
3)       na terenach oznaczonych symbolami 4MN, 7MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN i 14MN ustala się:
a)       realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,
b)       minimalną powierzchnię działki na 1000 m2,
c)       maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5,
d)       minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,05,
e)       minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 50% powierzchni działki,
f)        maksymalną powierzchnię zabudowy – 25% powierzchni działki, jednak nie więcej niż 200 m2,
g)       maksymalną szerokość całkowitą budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej:
-         dla terenów 4MN i 7MN - 9 m,
-         dla terenów 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN i 14MN - 10 m
h)       dla budynków mieszkaniowych jednorodzinnych oraz gospodarczo-garażowych stosowanie dachów:
-         stromych lub płaskich dla terenów 4MN i 7MN,
-         płaskich dla terenów 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN i 14MN,
i)         maksymalną wysokość budynku mieszkalnego jednorodzinnego krytego dachem stromym – 10,5 m, w linii kalenicy dachu,
j)        maksymalną wysokość budynku mieszkalnego jednorodzinnego krytego dachem płaskim – 7,5 m,
k)       maksymalną wysokość budynku gospodarczo-garażowego krytego dachem stromym - 5,5 m, w linii kalenicy dachu,
l)         maksymalną wysokość budynku gospodarczo-garażowego krytego dachem płaskim - 3,5 m,
m)     maksymalną powierzchnię budynku gospodarczo-garażowego - 60 m2,
n)       maksymalną liczbę kondygnacji dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego – dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,
  • o)       maksymalną liczbę kondygnacji dla budynku gospodarczo-garażowego – jedna kondygnacja nadziemna,
p)       dostęp do drogi publicznej z przyległych dróg publicznych,
4)       na terenie oznaczonym symbolem 1MN/U ustala się:
a)       realizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub mieszkalno-usługowych oraz budynków gospodarczo-garażowych,
b)       minimalną powierzchnię działki na 1000 m2,
c)       maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,6,
d)       minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,05,
e)       minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 60% powierzchni działki,
f)        maksymalną powierzchnię zabudowy – 20% powierzchni działki,
g)       dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub mieszkalno-usługowych oraz gospodarczo-garażowych stosowanie dachów stromych lub dachów płaskich,
h)       maksymalną wysokość budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub mieszkalno-usługowego krytego dachem stromym – 11 m, w linii kalenicy dachu,
i)         maksymalną wysokość budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub mieszkalno-usługowego krytego dachem płaskim – 8 m,
j)        maksymalną wysokość budynku gospodarczo-garażowego krytego dachem stromym - 5,5 m, w linii kalenicy dachu,
k)       maksymalną wysokość budynku gospodarczo-garażowego krytego dachem płaskim - 3,5 m,
l)         maksymalną powierzchnię budynku gospodarczo-garażowego - 80 m2,
m)     maksymalną liczbę kondygnacji dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub mieszkalno-usługowego – trzy kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,
n)       maksymalną liczbę kondygnacji dla budynku gospodarczo-garażowego – jedna kondygnacja nadziemna,
  • o)       dostęp do drogi publicznej z przyległych dróg publicznych,
5)       na terenie oznaczonym symbolem 2MN/U i 3MN/U ustala się:
a)       realizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub mieszkalno-usługowych oraz budynków gospodarczo-garażowych,
b)       minimalną powierzchnię działki na 1000 m2,
c)       maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy
-         dla terenu 2MN/U - 0,4,
-         dla terenu 3MN/U – 0,6,
d)       minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,05,
e)       minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej:
-         dla terenu 2MN/U - 50% powierzchni działki,
-         dla terenu 3MN/U – 45% powierzchni działki,
f)        maksymalną powierzchnię zabudowy
-         dla terenu 2MN/U - 20% powierzchni działki,
-         dla terenu 3MN/U – 30% powierzchni działki,
g)       dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub mieszkalno-usługowych stosowanie dachów stromych oraz dla budynków gospodarczo-garażowych stosowanie dachów stromych lub dachów płaskich,
h)       maksymalną wysokość budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub mieszkalno-usługowego krytego dachem stromym – 9,5 m, w linii kalenicy dachu,
i)         maksymalną wysokość budynku gospodarczo-garażowego krytego dachem stromym - 5,5 m, w linii kalenicy dachu,
j)        maksymalną wysokość budynku gospodarczo-garażowego krytego dachem płaskim - 3,5 m,
k)       maksymalną powierzchnię budynku gospodarczo-garażowego - 60 m2,
l)         maksymalną liczbę kondygnacji dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub mieszkalno-usługowego – dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,
m)     maksymalną liczbę kondygnacji dla budynku gospodarczo-garażowego – jedna kondygnacja nadziemna,
n)       dostęp do drogi publicznej z przyległej drogi publicznej,
6)       na terenie oznaczonym symbolem 4MN/U ustala się:
a)       realizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub mieszkalno-usługowych oraz budynków gospodarczo-garażowych,
b)       minimalną powierzchnię działki na 1000 m2,
c)       maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,4,
d)       minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,05,
e)       minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 45% powierzchni działki,
f)        maksymalną powierzchnię zabudowy – 20% powierzchni działki, jednak nie więcej niż 400 m2,
g)       dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub mieszkalno-usługowych stosowanie dachów stromych oraz dla budynków gospodarczo-garażowych stosowanie dachów stromych lub dachów płaskich,
h)       maksymalną wysokość budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub mieszkalno-usługowego krytego dachem stromym – 10 m, w linii kalenicy dachu,
i)         maksymalną wysokość budynku gospodarczo-garażowego krytego dachem stromym - 5,5 m, w linii kalenicy dachu,
j)        maksymalną wysokość budynku gospodarczo-garażowego krytego dachem płaskim - 3,5 m,
k)       maksymalną powierzchnię budynku gospodarczo-garażowego - 70 m2,
l)         maksymalną liczbę kondygnacji dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub mieszkalno-usługowego – dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,
m)     maksymalną liczbę kondygnacji dla budynku gospodarczo-garażowego – jedna kondygnacja nadziemna,
n)       dostęp do drogi publicznej z przyległych dróg publicznych,
7)       na terenach oznaczonych symbolami 1U, 3U, 4U, 5U ustala się:
a)       realizację budynków usługowych,
b)       realizację nie więcej niż dwóch budynków gospodarczo-garażowych, w obrębie jednej działki,
c)       minimalną powierzchnię działki na 1000 m2,
d)       maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,6,
e)       minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,05,
f)        minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 45% powierzchni działki,
g)       maksymalną powierzchnię zabudowy – 30% powierzchni działki,
h)       dla budynków usługowych oraz gospodarczo-garażowych stosowanie dachów stromych lub dachów płaskich,
i)         maksymalną wysokość budynków usługowych krytych dachem stromym – 9,5 m, w linii kalenicy dachu,
j)        maksymalną wysokość budynków usługowych krytych dachem płaskim – 7,5 m,
k)       maksymalną wysokość budynków gospodarczo-garażowych krytych dachem stromym - 5,5 m, w linii kalenicy dachu,
l)         maksymalną wysokość budynków gospodarczo-garażowych krytych dachem płaskim - 3,5 m,
m)     maksymalną liczbę kondygnacji dla budynków usługowych – dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,
n)       maksymalną liczbę kondygnacji dla budynków gospodarczo-garażowych – jedna kondygnacja nadziemna,
  • o)       dostęp do drogi publicznej z przyległych dróg publicznych,
8)       na terenie oznaczonym symbolem 2U ustala się:
a)       lokalizację budynków usługowych oraz gospodarczo-garażowych,
b)       minimalną powierzchnię działki na 1200 m2,
c)       maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,9,
d)       minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,05,
e)       minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 45% powierzchni działki,
f)        maksymalną powierzchnię zabudowy – 30% powierzchni działki, jednak nie więcej niż 2000 m2,
g)       dla budynków usługowych oraz gospodarczo-garażowych stosowanie dachów stromych lub dachów płaskich,
h)       maksymalną wysokość budynków usługowych krytych dachem stromym – 12 m, w linii kalenicy dachu,
i)         maksymalną wysokość budynków usługowych krytych dachem płaskim – 12 m,
j)        maksymalną wysokość budynków gospodarczo-garażowych krytych dachem stromym - 6 m, w linii kalenicy dachu,
k)       maksymalną wysokość budynków gospodarczo-garażowych krytych dachem płaskim - 3,5 m,
l)         maksymalną liczbę kondygnacji dla budynków usługowych – trzy kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,
m)     maksymalną liczbę kondygnacji dla budynków gospodarczo-garażowych – jedna kondygnacja nadziemna,
n)       dostęp do drogi publicznej z przyległej drogi publicznej,
9)       na terenie oznaczonym symbolem UA ustala się:
a)       realizację budynków usługowych oraz budynków gospodarczo-garażowych,
b)       minimalną powierzchnię działki na 2000 m2,
c)       maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,4,
d)       minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,05,
e)       minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 45% powierzchni działki,
f)        maksymalną powierzchnię zabudowy – 20% powierzchni działki, jednak nie więcej niż 2000 m2,
g)       dla budynków usługowych oraz gospodarczo-garażowych stosowanie dachów stromych lub dachów płaskich,
h)       maksymalną wysokość budynków usługowych krytych dachem stromym – 10 m, w linii kalenicy dachu
i)         maksymalną wysokość budynków usługowych krytych dachem płaskim – 8 m,
j)        maksymalną wysokość budynków gospodarczo-garażowych krytych dachem stromym - 6 m, w linii kalenicy dachu,
k)       maksymalną wysokość budynków gospodarczo-garażowych krytych dachem płaskim - 3,5 m,
l)         maksymalna łączna powierzchnia wszystkich budynków gospodarczo-garażowych 100 m2,
m)     maksymalną liczbę kondygnacji dla budynków usługowych – dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,
n)       maksymalną liczbę kondygnacji dla budynków gospodarczo-garażowych – jedna kondygnacja nadziemna,
  • o)       dostęp do drogi publicznej z przyległej drogi publicznej,
10)   na terenie oznaczonym symbolem US ustala się:
a)       lokalizację plenerowych urządzeń sportowych,
b)       lokalizację nie więcej niż dwóch wolnostojących budynków służących obsłudze osób korzystających z terenu oraz obsłudze urządzeń sportowych, w tym m.in.: szatnie, sanitariaty, budynki gospodarcze, o łącznej powierzchni 250 m2,
c)       minimalną powierzchnię działki na 5000 m2,
d)       maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,05,
e)       minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,00,
f)        minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 75% powierzchni działki,
g)       maksymalną powierzchnię zabudowy – 5% powierzchni działki,
h)       dla budynków służących obsłudze osób korzystających z terenu oraz obsłudze urządzeń sportowych stosowanie dachów płaskich,
i)         maksymalną wysokość budynków służących obsłudze osób korzystających z terenu oraz obsłudze urządzeń sportowych krytych dachem płaskim - 4,0 m,
j)        maksymalną liczbę kondygnacji dla budynków służących obsłudze osób korzystających z terenu oraz obsłudze urządzeń sportowych – jedna kondygnacja nadziemna,
k)       dostęp do drogi publicznej z przyległych dróg publicznych,
11)   na terenie oznaczonym symbolem I ustala się:
a)       lokalizację budynków i budowli infrastruktury technicznej,
b)       maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,3,
c)       minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,05,
d)       minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 45% powierzchni działki,
e)       maksymalną powierzchnię zabudowy – 30% powierzchni całego terenu I,
f)        dla budynków infrastruktury technicznej stosowanie dachów płaskich,
g)       maksymalną wysokość budynków infrastruktury technicznej 3,5 m,
h)       maksymalną liczbę kondygnacji dla budynków infrastruktury technicznej – jedna kondygnacja nadziemna,
i)         dostęp do drogi publicznej z przyległej drogi publicznej,
 
§ 10. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny górnicze, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa:
1)       ustala się ochronę terenów położonych w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 – Wielkopolska Dolina Kopalna – wody czwartorzędowe, będących obszarem wysokiej ochrony, poprzez zapisy niniejszego planu oraz poprzez stosowanie przepisów odrębnych;
2)       ustala się nakaz uwzględnienia przepisów odrębnych, dotyczących ochrony lokalnych ujęć wód podziemnych, zlokalizowanych na terenach oznaczonych symbolami 2U i 1MN/U,
3)       nie podejmuje się ustaleń odnośnie terenów górniczych, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa.
 
§ 11. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
1)        zakazuje się realizacji zabudowy na działkach powstałych po uchwaleniu planu
o powierzchniach mniejszych niż wyznaczone w planie;
2)        ustala się następujące parametry działek budowlanych powstałych w wyniku scalania i podziału:
a)       minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek:
-         dla terenów oznaczonych symbolami od 1MN do 16MN – 1000 m2,
-         dla terenów oznaczonych symbolami od 1MN/U do 4MN/U – 1000 m2,
-         dla terenów oznaczonych symbolami 1U, 3U, 4U i 5U – 1000 m2,
-         dla terenu oznaczonego symbolem 2U – 1200 m2,
-         dla terenu oznaczonego symbolem UA – 2000 m2,
-         dla terenu oznaczonego symbolem US – 5000 m2,
b)       minimalna szerokość frontu działki przylegającej do drogi publicznej dla terenów 1MN, 2MN, 8MN, 15MN i 16MN - 18 m,
c)       kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 70o – 110o;
3)        dopuszcza się:
a)       podziały terenów objętych planem przy założeniu dostępu każdej działki do drogi publicznej,
b)       łączenie działek w ramach terenów o tym samym przeznaczeniu;
4)        nie obowiązują minimalne powierzchnie projektowanych działek w przypadku realizacji sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;
5)        nie wskazuje się terenów wymagających wszczęcia procedury scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.
 
§ 12. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:
1)       realizację inwestycji zgodnie z przepisami odrębnymi ze względu na położenie całego obszaru planu w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego,
2)       zagospodarowanie terenów oznaczonych symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 1U i I, od strony obszaru kolejowego, znajdującego się poza obszarem planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;
3)       zachowanie istniejących, przed uchwaleniem niniejszego planu, na terenie 2KD-D budynków, oznaczonych na rysunku planu symbolem graficznym, do czasu ich technicznego zużycia z zakazem przeprowadzania ich przebudowy lub do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami planu;
4)       nakaz zgłaszania do właściwego organu nadzoru nad lotnictwem wojskowym, stałe lub tymczasowe obiekty budowlane o wysokości równej i większej niż 50,0 m n.p.t., zgodnie z przepisami odrębnymi;
5)       uwzględnienie ograniczeń w zagospodarowaniu wynikających z istniejącej infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 
§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:
1)       obsługę komunikacyjną terenów objętych planem poprzez układ istniejących dróg publicznych;
2)        powiązanie i zachowanie ciągłości elementów projektowanego układu komunikacyjnego, w tym jezdni i chodników, z zewnętrznym układem komunikacyjnym, z uwzględnieniem przepisów odrębnych,
3)       parametry drogi publicznej klasy zbiorczej KDZ:
a)         szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,
b)         dopuszcza się lokalizację chodników oraz ścieżek pieszo-rowerowych,
c)          dopuszcza się lokalizację projektowanej sieci infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
d)         obszary nieutwardzone należy zagospodarować zielenią wysoką i niską,
e)          zachowuje się istniejące wyjazdy na drogę KDZ z przyległych terenów mieszkaniowych,
f)          dopuszcza się organizację wyjazdów na drogę KDZ z dróg oznaczonych symbolami 11KD-D 12KD-D w miejscach ich zakończeń placem do zawracania samochodów,
g)          zakaz lokalizacji miejsc parkingowych;
4)       parametry drogi publicznej klasy dojazdowej KD-L:
a)       szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,
b)       dopuszcza się lokalizację chodników oraz ścieżek pieszo-rowerowych,
c)       dopuszcza się lokalizację projektowanej sieci infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
d)       zakaz lokalizacji miejsc parkingowych;
5)       parametry dróg publicznych klasy dojazdowej KD-D:
a)       szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,
b)       dopuszcza się lokalizację chodników oraz ścieżek pieszo-rowerowych,
c)       dopuszcza się lokalizację projektowanej sieci infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
d)       na terenie dróg oznaczonych symbolem 6KD-D i 9KD-D dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych w miejscach sąsiadujących bezpośrednio z terenami oznaczonymi symbolami: UA, US, 2U, 3U, 4U i 5U,
e)       dopuszcza się organizację wyjazdów na drogę KDZ z dróg oznaczonych symbolami 11KD-D i 12KD-D w miejscach ich zakończeń placem do zawracania samochodów,
f)        na terenie drogi oznaczonej symbolem 11KD-D dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych jedynie wzdłuż granicy z drogą oznaczoną symbolem 1KD-Z,
g)       na terenie 2KD-D zachowanie istniejących, przed uchwaleniem niniejszego planu, budynków, do czasu ich technicznego zużycia z zakazem przeprowadzania ich przebudowy lub do czasu zagospodarowania terenu drogi zgodnie z zapisami planu;
6)       parametry drogi wewnętrznej KDW:
a)       szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,
b)       dopuszcza się lokalizację chodników oraz ścieżek pieszo-rowerowych,
c)       dopuszcza się lokalizację projektowanej sieci infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
7)       parametry drogi publicznej pieszo-jezdnej KDx:
a)       szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,
b)       dopuszcza się lokalizację projektowanej sieci infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
8)       parametry drogi publicznej pieszej Kx:
a)       szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,
b)       dopuszcza się lokalizację projektowanej sieci infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
9)       minimalną liczbę stanowisk postojowych dla samochodów osobowych zlokalizowanych w obrębie własnej działki:
a)       dla terenów MN i MN/U:
-         2 stanowiska postojowe na każdy lokal mieszkaniowy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym,
-         2 stanowiska postojowe na każdy lokal mieszkaniowy zlokalizowany w budynkach mieszkalno-usługowych,
-         3 stanowiska postojowe na każde 10 miejsc w obiektach gastronomicznych,
-         3 stanowiska postojowe na każde 100 m² powierzchni użytkowej lub 10 zatrudnionych w obiektach usługowych, innych niż wymienione w tiret 3,
b)       dla terenów U i UA:
-         2 stanowiska postojowe na każdy lokal mieszkaniowy zlokalizowany w budynkach usługowych,
-         2 stanowiska postojowe na każde 10 miejsc w obiektach gastronomicznych,
-         3 stanowiska postojowe na każde 10 miejsc noclegowych w obiektach hotelowych,
-         4 stanowiska postojowe na każde 10 osób zatrudnionych w usługach związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
-         3 stanowiska postojowe na każde 100 m² powierzchni użytkowej lub 10 zatrudnionych w obiektach usługowych, innych niż wymienione w tiret 2, 3 i 4,
-         dla terenu UA dopuszcza się realizację miejsc postojowych na terenie oznaczonym symbolem 6KD-D – ul. Niepodległości;
c)       dla terenu US:
-         2 miejsca postojowe na każde 10 osób korzystających z obiektów sportu i rekreacji,
10)   zapewnienie w granicach terenów U i US miejsc postojowych dla wszystkich pojazdów obsługujących teren, w tym autokarów;
11)   ustala się minimalną liczbę stanowisk postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 
§ 14. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1)       ustala się:
a)       powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, z uwzględnieniem przepisów odrębnych,
b)       zachowanie istniejącej sieci infrastruktury technicznej, z możliwością jej przebudowy, rozbudowy, remontu lub likwidacji,
c)       nakaz zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej,
d)       nakaz zapewnienia wody dla celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
e)       nakaz odprowadzenia ścieków bytowych i przemysłowych do kanalizacji sanitarnej, o jakości określonej w przepisach odrębnych,
f)        docelowe podłączenie terenów objętych planem do sieci gazowej,
g)       odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej zgodnie z przepisami odrębnymi, przy czym do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na własny nieutwardzony teren, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych;
2)       dopuszcza się:
a)       lokalizację stacji transformatorowych z zapewnieniem dostępu do drogi publicznej,
b)       lokalizację lokalnych przepompowni ścieków na wydzielonych terenach o powierzchni około 200 m2, z zapewnieniem do nich dojazdu sprzętem specjalistycznym,
c)       roboty budowlane w zakresie sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego, zgodnie z wytycznymi zarządców poszczególnych sieci i z przepisami odrębnymi;
3)       dla zapewnienia bezpieczeństwa i wymogów eksploatacyjnych sieci infrastruktury technicznej należy zachować pasy ochronne lub strefy kontrolowane wolne od zabudowy stałej i tymczasowej oraz zadrzewień zgodnie z wymogami określonymi przez zarządcę poszczególnych sieci infrastruktury technicznej oraz zgodnie z przepisami odrębnymi.
 
§ 15. Nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
 
§ 16. Dla terenów objętych planem, określa się stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.
 
§ 17. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
Uzasadnienie
 
Niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawiera część tekstową i graficzną i opracowany został m.in. zgodnie z przepisami:
-           Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713),
-           Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 293),
-           Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1587),
-           Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1065)
-           Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.),
-           Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839),
-           Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1161),
-           Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.
z 2020 r., poz. 282),
-           Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 55),
-           Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.),
-           Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.),
-           Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.),
-           Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 470),
-           Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),
-           Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.),
-           Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015 r., poz. 774 ze zm.),
-           Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 802).
 
                Prace nad planem wykonano w oparciu o Uchwałę Nr 358/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 16 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 – w dwóch etapach A i B. Niniejszy plan realizuje ETAP A.
Celem sporządzenia planu – etap A jest zdefiniowane przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu, ustalenie parametrów zabudowy oraz wyznaczenie zasad obsługi komunikacyjnej. Etap A planu obejmuje teren, który w większości jest własnością prywatną. Większość działek na obszarze opracowania planu jest zabudowana, istniejąca funkcja to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie bliźniaczej oraz wolnostojącej, tereny usługowe oraz tereny sportowe, niewielka część terenu jest niezainwestowana. Większość obszaru planu jest wyposażona w niezbędną infrastrukturę techniczną oraz komunikacyjną. Na terenie opracowania znajdują się obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków oraz teren ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego.
Ustalenia planu miejscowego określają m.in.: przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, zasady prawidłowej obsługi komunikacyjnej w powiązaniu z istniejącym układem komunikacyjnym miasta, zasady ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej w nawiązaniu do systemów istniejących.
               
I. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
W projekcie planu miejscowego uwzględniono wymogi określone w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1)       wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury – poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dotyczących określenia linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania, przeznaczenia terenów oraz wskaźników ich zagospodarowania, parametrów kształtowania zabudowy, wytycznych z zakresu stosowania materiałów wykończeniowych obiektów oraz lokalizacji zieleni izolacyjnej, w planie uwzględniono istniejący charakter zabudowy i sposób lokalizacji budynków względem granic działek i w nawiązaniu do tych parametrów określono sposób sytuowania nowej zabudowy;
2)       walory architektoniczne i krajobrazowe – m.in. poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalnej i minimalnej intensywność zabudowy, minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów, a także w zakresie zasad sytuowania szyldów oraz ogrodzeń;
3)       wymagania ochrony środowiska – poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w tym m.in. zapisy dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu, gromadzenia i zagospodarowania odpadów, gospodarki wodno-ściekowej, zagospodarowania wód opadowych, stosowania energii do celów grzewczych, realizacji zieleni izolacyjnej;
4)       wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – zastosowano odpowiednie zapisy dla obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, dla których zachowano również istniejące linie zabudowy po obrysie budynków oraz zastosowano odpowiednie zapisy dla terenu ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego, nie podjęto ustaleń odnośnie dóbr kultury współczesnej, gdyż na terenie opracowania takie dobra nie występują;
5)       wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019r., poz. 1696 ze zm.) – poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym obszarów w zasięgu GZWP nr 144 – Wielkopolska Dolina Kopalna oraz ochrony lokalnego ujęcia wód podziemnych;
6)       walory ekonomiczne przestrzeni – poprzez ustalenie przeznaczenia terenów z uwzględnieniem prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego oraz poprzez racjonalne wykorzystanie istniejących możliwości powiązań elementów systemów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, znajdujących się w granicach opracowania oraz poza planem;
7)       prawo własności – poprzez ustalenie przeznaczenia terenów z uwzględnieniem stanu prawnego gruntów;
8)       potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa – poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym obszarów w zasięgu GZWP nr 144 – Wielkopolska Dolina Kopalna oraz ochrony lokalnego ujęcia wód podziemnych;
9)       potrzeby interesu publicznego – poprzez wprowadzenie ustaleń określonych w art. 1 ust. 2 ustawy;
10)   potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych – poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej umożliwiających wyposażenie terenów w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz precyzując zasady ich realizacji;
11)   zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – poprzez informację na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, ogłoszenie w prasie i obwieszczenie na tablicach ogłoszeń zapewniających możliwości składania wniosków i uwag do projektu planu miejscowego zgodnie z wymogami art. 17 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
12)   zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych – poprzez przeprowadzenie procedury planistycznej zgodnie z wymogami art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w dalszej części niniejszego punktu jako „ustawa”, w tym poprzez:
a)       uzyskanie opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej w dniach 30 maja 2019 r. oraz 6 czerwca 2019 r.oraz uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień z uwzględnieniem ustaleń art. 17 pkt 6 oraz art. 25 ustawy,
b)       zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy oraz zgodnie z art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w dniach od19 marca 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r.w siedzibie Urzędu Miasta Puszczykowa wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, z możliwością wnoszenia uwag do dnia 8 maja 2020 r.,
c)       przeprowadzenie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu i w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami w dniu 4 maja 2020 r.,
d)       rozpatrzenie uwag – do projektu planu wpłynęły trzy uwagi, które nie zostały uwzględnione.
  • oraz poprzez sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko w oparciu o zapisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W opracowaniu tym zwrócono szczególną uwagę i przeanalizowano oddziaływanie projektowanego zainwestowania na powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i gruntowe, powierzchnię ziemi, gleby, szatę roślinną, klimat, warunki zamieszkania i zdrowia ludzi, obszary prawnie chronione, w tym Natura 2000;
13)   potrzeby zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności – poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej w tym wykorzystania istniejącej na obszarze opracowania oraz poza planem, sieci wodociągowej zapewniającej odpowiednią ilość i jakość wody do celów zaopatrzenia ludności.
 
W projekcie planu miejscowego uwzględniono wymogi określone w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczące ustalania przeznaczenia terenu lub określania potencjalnego sposobu zagospodarowania i korzystania z terenu z uwzględnieniem:
1)       interesu publicznego i prywatnego, w tym zgłaszanych w postaci wniosków i uwag, zmierzających do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania – poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie przeznaczenia terenów z uwzględnieniem potrzeb realizacji inwestycji celu publicznego oraz rozstrzygnięcie wniosków i uwag składanych do projektu planu miejscowego zgodnie z wymogami art. 17 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2)       analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych – poprzez sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnej w zakresie wyznaczania nowych terenów przeznaczonych pod zainwestowanie.
 
W projekcie planu miejscowego uwzględniono wymogi określone w art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczące uwzględnienia wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni w przypadku sytuowania nowej zabudowy w zakresie:
1)       kształtowania struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego – poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie przeznaczenia terenów z uwzględnieniem dostępności komunikacyjnej do dróg publicznych;
2)       lokalizowania nowej zabudowy w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu – poprzez uwzględnienie przebiegu sieci transportu publicznego poza planem w ul. Nadwarciańskiej i ul. Kosynierów Miłosławskich;
3)       zapewniania rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów – poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie przeznaczenia terenów z uwzględnieniem dostępności komunikacyjnej do dróg publicznych na obszarze opracowania oraz poza planem, z uwzględnieniem zlokalizowanych na nich chodników i ścieżek rowerowych;
4)       dążenia do planowania i lokalizowania nowej zabudowy na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1443), w szczególności poprzez określenie wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenu dla obszarów już zainwestowanych oraz poprzez uzupełnianie zabudowy na działkach niezainwestowanych – projekt przewiduje określenie parametrów dla nowej zabudowy w nawiązaniu do istniejącej struktury funkcjonalno-przestrzennej tej części miasta Puszczykowa.
 
II. Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
Uchwałą Nr 279/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa, przyjęto nowe Studium. W związku z tym, że Studium jest nowe i nie było konieczności przeprowadzenia jeszcze analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy w celu oceny jego aktualności, dla sporządzania niniejszego planu nie przeprowadzono zgodności z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Niniejszy plan nie narusza ustaleń nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa oraz jest zgodny z obecnie obowiązującymi przepisami odrębnymi.
 
III. Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy.
 
W projekcie planu miejscowego uwzględniono wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy, poprzez sporządzenie prognozy skutków finansowych, w której określono spodziewane dochody własne i wydatki gminy, w tym wpływy z podatku od nieruchomości oraz wpływ na opłaty i odszkodowania, o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.
Prognoza została wykonana dla maksymalnych wartości dotyczących zarówno wydatków jak i dochodów gminy. Maksymalne wartości dotyczą elementów możliwych do oszacowania w dniu opracowania prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W założeniach przyjęto pełną realizację ustaleń planistycznych wynikających z ustalonych w planie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
 
 
Burmistrz Miasta Puszczykowa zgodnie z art. 17 pkt 14 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedstawił Radzie Miasta Puszczykowa projekt planu, który zawiera część tekstową, graficzną oraz rozstrzygnięcia i uzasadnienie. Plan nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa” (Uchwała Nr 279/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018) i jest zgodny z przepisami odrębnymi.
Czynności formalno-prawne sporządzone zostały w trybie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i udokumentowane zostały w sporządzonej dokumentacji prac planistycznych.
Po uchwaleniu planu przez Radę Miasta Puszczykowa uchwała wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych zostanie przekazana wojewodzie w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego obejmie tekst planu stanowiący treść uchwały, część graficzną oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowiące załączniki do uchwały.
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zagospodarowania przedmiotowego terenu.
Mając na uwadze powyższe uznaje się, że podjęcie uchwały zatwierdzającej projekt planu przez Radę Miasta Puszczykowa jest w pełni zasadne.