Uchwała Nr 176/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie...

 
Uchwała Nr 176/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 czerwca 2020 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Marii Konopnickiej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie o powierzchni około 0,0020 ha, wskazanej na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, z działki nr 930/7 o powierzchni 0,02574 ha, obręb Niwka, ark. mapy 9.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, celem publicznym w rozumieniu ustawy jest wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji.
W celu zrealizowania inwestycji o charakterze publicznym, tj. budowy ulicy Marii Konopnickiej, niezbędne jest zlokalizowanie nawrotki o przepisowych wymiarach na końcu tej ulicy (w rejonie
ul. Radosnej).
Właściciele przedmiotowej nieruchomości wyrazili zgodę na wydzielenie z terenu, będącego ich własnością, części działki na realizację publicznego zadania inwestycyjnego w tym rejonie.
Wobec powyższego podjęcie uchwały następującej treści jest uzasadnione.