Uchwała Nr 177/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy 3 Maja.

 
Uchwała Nr 177/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 czerwca 2020 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy 3 Maja.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, przedstawionej na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, o powierzchni około 0,0240 ha z działki nr 719/19 o powierzchni 0,2766 ha, obręb Niwka, ark. mapy 7, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00256477/4.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
Uzasadnienie
 
Dla przedmiotowej nieruchomości, położonej w rejonie ulicy 3 Maja nie obowiązuje aktualnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Pas gruntu, w skład którego wchodzi aktualna działka nr 719/19, został wydzielony w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku jako zapasowy pas inwestycyjny dla kolei i strefa buforowa od torów. Jednakże w związku z zakończoną przebudową linii kolejowej Poznań-Wrocław oraz umiejscowieniem ekranów akustycznych wzdłuż sąsiadujących z przedmiotową działką torów, ów pas gruntu okazał się zbędny inwestycyjnie dla potrzeb kolejowych.  
Właściciele nieruchomości sąsiedniej, położonej przy ul. 3 Maja, stanowiącej działkę nr 719/5 zwrócili się z wnioskiem o wyrażenie zgody na nabycie części działki 719/19, przylegającej do ich posesji w celu poprawy warunków zagospodarowania swojej nieruchomości.
W związku z tym, że przedmiotowa nieruchomość nie stanowi drogi ani nie jest przeznaczona
na inne cele publiczne, podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.