Uchwała Nr 179/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów...

 
Uchwała Nr 179/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 czerwca 2020 r.
 
w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Postanawia się współdziałać z Powiatem Poznańskim poprzez powierzenie mu wykonywania zadania publicznego - usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Puszczykowa.
 
§ 2. Na prowadzenie zadania Miasto Puszczykowo przekaże Powiatowi Poznańskiemu w 2020r. dotację celową w wysokości 7.000 zł.
 
§ 3. Szczegółowe zasady współdziałania Miasta Puszczykowa i Powiatu Poznańskiego zostaną określone w porozumieniu zawartym przez Burmistrza Miasta Puszczykowa oraz Zarząd Powiatu Poznańskiego.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczacy Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
Uzasadnienie
 
W 2002 roku Ministerstwo Gospodarki przyjęło „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski”. Program postawił sobie za cel oczyszczenie w okresie 28 lat terytorium Polski z azbestu i wyrobów azbestowych. Od 2006 roku Starostwo Powiatowe w Poznaniu stworzyło wspólny program udzielania pomocy finansowej w likwidacji azbestu.
Corocznie gminy, będące udziałowcami programu, deklarują kwotę uczestnictwa. Starosta, w wyniku przetargu, wyłania wspólnego dla wszystkich gmin wykonawcę, który w sposób właściwy, bezpieczny dla środowiska demontuje wyroby i kieruje na właściwe składowisko odpadów. Gminy przyjmują od mieszkańców wnioski o dofinansowanie do kwoty limitu określonego w podpisywanym corocznie Regulaminie. Gdy limit nie zostanie wyczerpany, Starostwo na koniec roku zwraca pozostałą kwotę.
Program pokrywa 100 proc. kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest.
Od 2006 roku, dzięki corocznemu udziałowi w programie, z terenu Puszczykowa usunięto 215 252 kg tego wyrobu, czyli 12 662 m².
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.