Uchwała Nr 180/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie: zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa - osiedla Niwka Stara.

 
Uchwała Nr 180/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 czerwca 2020 r.
 
w sprawie: zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa - osiedla Niwka Stara.
 
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 89 ust. 5 pkt 1 Statutu Miasta Puszczykowa, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 68/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 3607) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Znosi się jednostkę pomocniczą Miasta Puszczykowa - osiedle Niwka Stara.
 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z § 89 ust. 5 pkt 2 Statutu Miasta Puszczykowa zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami, których tryb Rada określa odrębną uchwałą. Na podstawie Uchwały Nr 172/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa, tj. osiedla Niwka Stara, Burmistrz Miasta Puszczykowa wydał zarządzenie nr 52/20/VIII z 29 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat likwidacji osiedla Niwka Stara. W trakcie ogłoszonych konsultacji społecznych, trwających do 15 czerwca 2020 r., nie wpłynęła żadna opinia.
 
Jednostka pomocnicza gminy, jaką jest osiedle, stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która powinna przejąć na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. W związku z nieukonstytuowaniem się zarządu osiedla Niwka Stara, brakiem faktycznej działalności jednostki oraz brakiem opinii mieszkańców z terenu osiedla zasadnym jest podjęcie uchwały w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa - osiedla Niwka Stara.
W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione.