Uchwała Nr 181/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r.

 
Uchwała Nr 181/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 czerwca 2020 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713), art. 212, 217, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 15 stycznia 2020 r., poz. 570) wprowadza się następujące zmiany:
1)      w § 2:
a)      zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 500.000 zł do kwoty 49.378.774,60 zł,
b)      zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 500.000 zł do kwoty 14.272.186 zł;
2)      w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
3)      w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
W rozdziale 60016 dokonano zmniejszenia wydatków na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 500.000 zł (w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargów na remonty ulic i chodników) oraz zwiększono nakłady na zadania majątkowe (na program budowy dróg) o kwotę 500.000 zł.  
W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione.