Uchwała Nr 182/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta Puszczykowa wotum zaufania.

 
Uchwała Nr 182/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 czerwca 2020 r.
 
w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta Puszczykowa wotum zaufania.
 
Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Rada Miasta Puszczykowa uchwała, co następuje:
 
§ 1. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie miasta, Rada Miasta Puszczykowa postanawia udzielić wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 28 aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Burmistrz Miasta Puszczykowa przedstawił Radzie Miasta raport o stanie gminy, który obejmował podsumowanie działalności organu wykonawczego gminy w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Po przeprowadzeniu debaty w tym zakresie, Rada Miasta Puszczykowa postanawia udzielić wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Puszczykowa. Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.