Uchwała Nr 185/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie: przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy

 
Uchwała Nr 185/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 sierpnia 2020 r.
 
w sprawie: przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Puszczykowo na lata 2020 – 2035”.
 
Na podstawie art. 19 ust. 8 w związku z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r., poz. 833 ze zm.), po zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego projektu dokumentu w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami i w zakresie zgodności z założeniami polityki energetycznej państwa, Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Puszczykowo na lata 2020 – 2035”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowo.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Na podstawie art. 19 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r., poz. 833 ze zm.) – dalej jako Prawo energetyczne, Burmistrz opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
Przedmiotowy dokument został opracowany w oparciu o wytyczne określone w art. 19 ust. 3 Prawa energetycznego oraz zaopiniowany w oparciu o art. 19 ust. 5 przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pismem z dnia 25.06.2020 r. nr DI-III.7231.11.2020, a uwagi zawarte w ww. opinii uwzględniono.
Ponadto przedmiotowy dokument został wyłożony do publicznego wglądu w terminie ustawowym tj. 21 dni. W dniu 23 czerwca 2020 roku wpłynęły uwagi, które zostały uwzględnione
w uchwalanym „Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Puszczykowo na lata 2020 – 2035”.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.