Uchwała Nr 187/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie: Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Puszczykowa.

Uchwała Nr 187/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 sierpnia 2020 r.
 
w sprawie: Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 5a oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady i tryb realizowania przez Burmistrza Miasta Puszczykowa Budżetu Obywatelskiego w formie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Puszczykowa, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Budżet Obywatelski ma charakter cykliczny, powtarzany jest w kolejnych latach.
 
§ 3. Na realizację Budżetu Obywatelskiego Miasta Puszczykowa przeznacza się środki finansowe wyodrębnione w budżecie lub wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 5. Traci moc uchwała nr 143/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie: Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Puszczykowa.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Rada Miasta Puszczykowa w niniejszej uchwale określa zasady i tryb realizowania przez Burmistrza Miasta Puszczykowa Budżetu Obywatelskiego, poprzez który rozumie się wydzieloną część środków budżetu Miasta, o której wydatkowaniu w sposób wiążący, na zasadach określonych w regulaminie, w trakcie konsultacji społecznych, decydują mieszkańcy.
Celem Budżetu Obywatelskiego jest aktywizacja mieszkańców i zachęcenie ich do podjęcia dyskusji o kształtowaniu najbliższego im otoczenia. Środki budżetu obywatelskiego służyć mają podnoszeniu jakości życia w Mieście Puszczykowo oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Budżet Obywatelski to demokratyczny, otwarty i przejrzysty proces dyskusji, który nie tylko pozwala rozpoznać potrzeby, preferencje i oczekiwania mieszkańców, ale przede wszystkim angażuje i integruje lokalną społeczność.
Nowa uchwała przewiduje wyodrębnienie w ramach Budżetu Obywatelskiego Zielonego Budżetu, którego celem jest tworzenie ekoinwestycji oraz atrakcyjnych dla mieszkańców terenów zielonych w następujących kategoriach: Zielona infrastruktura, Niebieska infrastruktura, Ochrona przyrody, Ochrona powietrza i atmosfery, Opieka nad zwierzętami, Gospodarowanie odpadami, Edukacja ekologiczna, Ochrona przed hałasem.
Wydzielenie z Budżetu Obywatelskiego osobnej puli na zielone inwestycje – to innowacja
w edycji 2021. Ponadto, każdy mieszkaniec miasta będzie mógł oddać 2 głosy, jeden na Budżet Obywatelski, a drugi na Zielony Budżet.
Środki Budżetu Obywatelskiego wynoszą w każdym roku 250 tys. zł. Z całej puli środków zostaje wyodrębniony Zielony Budżet w kwocie nie mniejszej niż 70 tys. zł.
Koszt realizacji propozycji zadania w Budżecie Obywatelskim nie może być niższy niż 25 tys. zł, a w przypadku części środków wyodrębnionych na Zielony Budżet – nie niższy niż 5 tys. zł.
Cykliczne wprowadzenie konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego pozwoli na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i świadomą partycypację mieszkańców w kształtowaniu rozwoju miasta Puszczykowa.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.