Uchwała Nr 188/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości w rejonie ulicy Karola Marcinkowskiego w Puszczykowie.

 
Uchwała Nr 188/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 sierpnia 2020 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości w rejonie ulicy Karola Marcinkowskiego w Puszczykowie.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie części nieruchomości położonych w obrębie Puszczykowo, arkusz mapy 11 oznaczonych jako części działek:
 

Numer

Działka

Powierzchnia do wykupu  

1

1372 część

ca 179 m²

2

1373 część

ca 77 m²

3

1403 część

ca 60 m²

4

1404/6 część

ca 86 m²

 

Razem

ca 402

 
wskazanych na załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
Uzasadnienie
 
Zgoda na nabycie nieruchomości wymaga stosownej uchwały Rady Miasta. Ulica Karola Marcinkowskiego w Puszczykowie na odcinku od ulicy Kazimierza Pułaskiego do ul. Mikołaja Kopernika nie jest wydzielonym pasem drogowym. W skład drogi wchodzą nieruchomości będące własnością osób fizycznych oraz PKP (objęte osobnym postępowaniem). Nowy właściciel działki nr 1373 wystąpił do urzędu z propozycją sprzedaży Miastu gruntu użytkowanego pod drogę przed ogrodzeniem działki. W związku z tym Burmistrz Miasta Puszczykowa zwrócił się do właścicieli nieruchomości z zapytaniem dotyczącym ewentualnej zgody na odstąpienie części nieruchomości umożliwiającej w konsekwencji powstanie pasa drogowego. W odpowiedzi właściciele działek w większości zaakceptowali wydzielenie części nieruchomości pod drogę. Podjęcie uchwały w tej sprawie pozwoli na przeprowadzenie podziału działek oraz prowadzenie negocjacji cenowych.