Uchwała Nr 189/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie działki nr 1026/4 w obrębie Niwka.

 
Uchwała Nr 189/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 sierpnia 2020 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie działki nr 1026/4 w obrębie Niwka.
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z Dz. U. 2020 r., poz. 713) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie działki nr 1026/4 o powierzchni 0,0362 ha lub działek, które powstaną w wyniku podziału powyższej działki, położonej w Puszczykowie, obręb Niwka, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą
nr PO2P/00106661/5, z wpisem prawa własności na rzecz Miasta Puszczykowa.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Zbycie działki stanowiącej własność Miasta Puszczykowa wymaga zgody Rady Miasta wyrażonej w formie uchwały. Działka nr 1026/4 powstała w wyniku podziału nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa w 1998 r., zgodnie z ówcześnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa. Aktualnie obowiązujący plan przeznacza działkę pod budownictwo mieszkaniowe oraz fragment drogi wewnętrznej - prywatnej. Właściciele przylegających działek prywatnych wyrazili wolę nabycia przedmiotowej działki (w całości bądź w częściach), w celu uzupełnienia powierzchni swoich nieruchomości oraz uzyskania bezpośredniego dostępu do drogi publicznej ulicy Jaskółczej.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.