Uchwała Nr 190/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wysokiej 1...

 
Uchwała Nr 190/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 sierpnia 2020 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wysokiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej na okres do 3 lat.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy lokali w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wysokiej 1 w Puszczykowie, na działce o numerze ewidencyjnym 2200 o powierzchni 1,8780 ha, obręb Puszczykowo arkusz mapy 5, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00008487/4, z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej na okres do 3 lat.
 
§ 2. Wykaz oddanych w najem lokali przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie – jednostka budżetowa Miasta Puszczykowa, której oddano w trwały zarząd nieruchomość oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 2200 o powierzchni 1,8780 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą  nr PO2P/00008487/4 - złożyła wniosek o wyrażenie przez Radę Miasta zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wysokiej 1 położonej na ww. nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej.
Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) jednostka organizacyjna ma prawo korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do oddania nieruchomości lub jej części w najem, z równoczesnym zawiadomieniem właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat. Zgoda jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.