Uchwała Nr 191/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r.

 
Uchwała Nr 191/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 sierpnia 2020 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 212, 217, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 15 stycznia 2020 r., poz. 570) wprowadza się następujące zmiany:
1)      w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 30.000 zł do kwoty 62.826.125,03 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 30.000 zł do kwoty 54.163.263,80 zł;
2)      w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 30.000 zł do kwoty 64.151.125,03 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł do kwoty 49.682.939,03 zł,
3)      w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4)      w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5)      w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki 
Uzasadnienie
 
Dochody:
 1. Dział 758 Wprowadzono dochody w kwocie 18.493,17 zł, w tym 10.578 zł z tytułu otrzymanego spadku.
 2. Dział 853 zwiększono dotacje na zadanie "Poprawa dostępu do usług społecznych na terenie MOF Poznania" o kwotę 5.965,17 zł.
 3. Dział 854: Zmniejszono dochody z tytułu opłat za półkolonie i kolonie o kwotę 37.790 zł.
 4. Dział 855: wprowadzono dotacje na zadanie „Poprawa dostępu do usług społecznych na terenie MOF Poznania - II EDYCJA” w kwocie 43.331,66 zł.
 
Wydatki:
 1. Rozdział 75023: zwiększono wydatki na zadania bieżące o kwotę 33.483,19 zł.
 2. Rozdział 75412 i 75416: zwiększono wydatki bieżące na Straż Miejską o kwotę 54.000 zł, w tym dokonano przesunięcia kwoty 4.000 zł z rozdziału 75412 do rozdziału 75416.
 3. Rozdział 85395: zmniejszono wydatki na zadanie "Poprawa dostępu do usług społecznych na terenie MOF Poznania" o kwotę 2.786 zł.
 4. Rozdział 85412: zmniejszono wydatki na organizację półkolonii i kolonii o kwotę 133.100 zł.
 5. Rozdział 85504 w związku z otrzymaną dotacją wprowadzono wydatki na zadanie "Poprawa dostępu do usług społecznych na terenie MOF Poznania" w kwocie 45.902,81 zł.
 6. Rozdział 90001: zwiększono wydatki na dotacje na dofinansowanie kosztów utworzenia systemów deszczowych do gromadzenia i gospodarczego wykorzystania wód opadowych w gospodarstwach domowych o kwotę 75.000 zł.
 7. Rozdział 92120: zmniejszono wydatki na dotacje na dofinansowanie kosztów prac konserwacyjnych i remontowych przy zabytkach o kwotę 38.500 zł (w związku z rezygnacją jednego beneficjenta z podpisania umowy).