Uchwała Nr 193/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego.

 
Uchwała Nr 193/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 września 2020 r.
 
w sprawie: Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego.
 
Na podstawie art. 5a ust. 2 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się zasady i tryb Budżetu Obywatelskiego Miasta Puszczykowa, zwanego dalej „Puszczykowskim Budżetem Obywatelskim”, zawarte w Regulaminie Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Traci moc uchwała Nr 187/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie: Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
Uzasadnienie
 
Wojewoda Wielkopolski wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr 187/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Puszczykowa, ze względu na istotne naruszenie prawa.
Nowa uchwała przewiduje wyodrębnienie w ramach Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego, projektów zielonych, których głównym celem jest tworzenie ekoinwestycji oraz atrakcyjnych terenów zielonych dla mieszkańców w następujących kategoriach: Zielona infrastruktura, Niebieska infrastruktura, Ochrona przyrody, Ochrona powietrza i atmosfery, Opieka nad zwierzętami, Gospodarowanie odpadami, Edukacja ekologiczna, Ochrona przed hałasem.
Ponadto, każdy mieszkaniec Puszczykowa będzie mógł oddać 2 głosy, jeden na projekt miejski, a drugi na projekt zielony.
Na Puszczykowski Budżet Obywatelski przeznacza się środki finansowe w wysokości 250 000,00 zł. Na realizację projektów miejskich przeznacza się 180 000,00 zł, a na realizację projektów zielonych przeznacza się 70 000,00 zł.
 
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.