Uchwała Nr 194/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 156/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia...

 
Uchwała Nr 194/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 września 2020 r.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713), w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 
§ 2. Pozostała treść Uchwały Nr 156/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, położonej przy ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie, nie ulega zmianie.  
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potcoki
 
Uzasadnienie
 
Uchwała Nr 156/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, położonej przy ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie, zawiera zgodę na ustanowienie, w trybie bezprzetargowym, nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, położonej w Puszczykowie, oznaczonej jako działka nr 971/5 o powierzchni 0,1678 ha, obręb Niwka, ark. mapy 10, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00106661/5, na czas nieoznaczony, na rzecz AQUANET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, polegającego na nieograniczonym, swobodnym, całodobowym prawie przechodu i przejazdu oraz dysponowaniem na cele projektowe, budowlane i eksploatacyjne związane z lokalizacją na przedmiotowej części nieruchomości sieci wodociągowej oraz z przesyłem wody.
Zmiana uchwały podyktowana została koniecznością przeprojektowania przebiegu sieci wodociągowej, z uwagi na kolizję z istniejącym kontenerem monitoringu przepompowni ścieków.