Uchwała Nr 195/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Niepodległości.

 
Uchwała Nr 195/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 września 2020 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Niepodległości.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, przedstawionej na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 622 o powierzchni 0,0221 ha, obręb Niwka, ark. mapy 4, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00106661/5.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potcki
 
Uzasadnienie
 
Właściciele nieruchomości położonej w Puszczykowie, przy ul. Niepodległości, oznaczonej jako działka nr 623, zwrócili się z wnioskiem o wyrażenie zgody na nabycie działki nr 622, w celu poprawy warunków zagospodarowania swojej nieruchomości.
Zgodnie z Uchwałą Nr 175/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z 23 czerwca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 – w dwóch etapach A i B - ETAP A - działka nr 622 przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem 10MN.
Działka nr 622 nie stanowi jednak samodzielnej działki pod zabudowę, a jedynie powiększenie/uzupełnienie sąsiedniej działki nr 623.
W związku z tym, że przedmiotowa część nieruchomości nie stanowi drogi ani nie jest przeznaczona na inne cele publiczne, podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.