Uchwała Nr 196/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy...

 
Uchwała Nr 196/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 września 2020 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Nadwarciańskiej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie darowizny od Powiatu Poznańskiego, reprezentowanego przez Starostę Poznańskiego, polegającej na przekazaniu na rzecz Miasta Puszczykowa części nieruchomości położonej w Puszczykowie, oznaczonej jako działka nr 535/2 o powierzchni 0,0286 ha, obręb Niwka, ark. mapy 4, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00244159/2, wskazanej na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Zgoda na przyjęcie darowizny, podobnie jak nabycie nieruchomości wymaga stosownej uchwały Rady Miasta.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów nadwarciańskich położonych w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego i Nadwarciańskiej - I strefa, zatwierdzonym Uchwałą Nr 325/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27.10.2010 r. przedmiotowa działka przeznaczona jest pod tereny zieleni urządzonej i infrastruktury technicznej oraz tereny publicznego ciągu pieszo-rowerowego.
Działka nr 535/2 stanowi własność Powiatu Poznańskiego. Za zgodą Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu, została przeprowadzona procedura podziałowa działki nr 535, w celu wydzielenia części nieruchomości stanowiącej pas zieleni w pasie drogowym, gospodarowanej przez Miasto Puszczykowo. Przedmiotowa działka niezbędna jest również Miastu do realizacji celu publicznego, jakim jest zapewnienie lepszej komunikacji i widoczności w rejonie ul. Nadwarciańskiej, pomiędzy drogą powiatową a drogą gminną.
Wobec powyższego podjęcie uchwały następującej treści jest uzasadnione.