Uchwała Nr 197/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu darowizny nieruchomości położonej w rejonie ulicy Poznańskiej.

 
Uchwała Nr 197/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 września 2020 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu darowizny nieruchomości położonej w rejonie ulicy Poznańskiej.
 
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W związku z planowaną zmianą przeznaczenia nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 570/4 o powierzchni 0,0346 ha, obręb Puszczykowo, ark. mapy 5, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00278305/8, nabytej przez Miasto Puszczykowo w drodze darowizny aktem notarialnym Rep. A 10989/2019 w dniu 9.10.2019 r., wyraża się zgodę na dokonanie zwrotu tejże nieruchomości.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Nieruchomość opisana w § 1 uchwały stanowi własność Miasta Puszczykowa. Dla przedmiotowego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, Podleśna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19 -strefa A, zatwierdzony Uchwałą Nr 171/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia
23 października 2012 r., zgodnie z którym przedmiotowa działka jest przeznaczona pod tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonej symbolem 2U/MW.
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości mogą być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa, a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. Z kolei art. 13 ust. 2a ww. ustawy stanowi, że darowizny nieruchomości stanowiącej własność gminy dokonuje jej organ wykonawczy, za zgodą rady gminy.
Miasto Puszczykowo aktem notarialnym Rep. A 10989/2019, w dniu 9.10.2019 r. nabyło prawo własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 570/4 o powierzchni 0,0346 ha, obręb Puszczykowo, która wówczas była przewidziana do realizacji celu publicznego, jakim było zapewnienie lepszej komunikacji w rejonie terenów sportowo-rekreacyjnych Miasta oraz zapewnienie miejsc postojowych dla obsługi terenów usługowych. Starosta Poznański działający
w imieniu Skarbu Państwa dokonał darowizny przedmiotowej nieruchomości na rzecz Miasta Puszczykowa, na potrzeby realizacji celu publicznego - drogi publiczne oraz cel sportu i rekreacji. Z uwagi jednak na aktualne potrzeby lokalowe uznano, iż optymalnym sposobem zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości byłoby wybudowanie na niej obiektu przeznaczonego na cele oświatowe i opiekę społeczną wraz ze świetlicą socjoterapeutyczną.
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – w przypadku niewykorzystania nieruchomości na cel na jaki nieruchomość została darowana, darowizna podlega odwołaniu. Natomiast z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym wynika, iż do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
Następnie po odwołaniu darowizny przez Starostę Poznańskiego, reprezentującego Skarb Państwa, planuje się przedłożyć projekt uchwały w sprawie woli nabycia w formie darowizny przedmiotowej nieruchomości na cele oświatowe i opieki społecznej.
Wobec powyższego podjęcie uchwały następującej treści jest uzasadnione.