Uchwała Nr 198/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Puszczykowie.

 
Uchwała Nr 198/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 września 2020 r.
 
w sprawie: nadania nazwy ulicy w Puszczykowie.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ulicy, składającej się z działki nr 287/2 oraz części działki nr 288/1 położonych w obrębie Puszczykowo Stare, nadaje się nazwę Sielankowa.
 
§ 2. Położenie ulicy określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Miasto Puszczykowo nabyło części nieruchomości, oznaczone jako działki nr 287/2 i 288/1, obręb Puszczykowo Stare, jako tereny przeznaczone w prawie miejscowym pod drogę publiczną. Zaproponowana nazwa dobrze wpisuje się w okoliczny krajobraz oraz koresponduje z nazwami przyległych ulic i terenami leśnymi Wielkopolskiego Parku Narodowego.