Uchwała Nr 199/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 oraz lokalu niemieszkalnego...

 
Uchwała Nr 199/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 września 2020 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 oraz lokalu niemieszkalnego nr 3 przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się na piętrze oraz lokalu niemieszkalnego nr 3 (użytkowego) znajdującego się na parterze – w budynku położonym w Puszczykowie, przy ul. Poznańskiej 74A, wzniesionym na nieruchomości stanowiącej działkę gruntu numer 566/10, obręb Puszczykowo, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer PO2P/00113614/3, wraz ze związanymi z tymi lokalami udziałami w nieruchomości wspólnej, stanowiącej grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali.
 
§ 2. Wyraża się zgodę na przeniesienie własności lokalu mieszkalnego nr 1 oraz lokalu niemieszkalnego nr 3 (użytkowego) wraz ze związanymi z nimi udziałami w nieruchomości wspólnej, opisanymi w § 1, na rzecz dotychczasowego najemcy przedmiotowych lokali, traktowanych jako jedność gospodarczą, w celu zwolnienia z długu wynikającego z zapłaty ceny przy umowie sprzedaży Rep. A nr 1695/2000, zawartej w dniu 28.04.2000 r. przed notariuszem Lechem Zbigniewem Lipieckim, prowadzącym w dacie powyższej sprzedaży Kancelarię Notarialną w Jarocinie. Powyższej czynności dokonuje się bez spłat i dopłat ze strony dotychczasowego najemcy.
 
§ 3. Traci moc Uchwała Nr 92/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z lokalem użytkowym przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Wieloletni najemca lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym do niego lokalem użytkowym położonym w Puszczykowie, przy ul. Poznańskiej 74A złożył w 1999 roku wniosek w sprawie wykupu najmowanych przez siebie lokali. Zgoda na sprzedaż przedmiotowych lokali została
wyrażona w uchwałach Rady Miasta Puszczykowa Nr 227/98/II z dnia 26 stycznia 1998 roku oraz Nr 270/98/II z dnia 15 czerwca 1998 roku. Na podstawie powyższych uchwał, lokal mieszkalny
nr 1 przy ul. Poznańskiej 74A wraz z przynależnym do niego lokalem użytkowym oraz przynależny do nich udział w gruncie został sprzedany przez Miasto Puszczykowo dotychczasowemu najemcy
w dniu 28 kwietnia 2000 roku za łączną cenę 377.461,50 zł. Jednakże Wydział XIII Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Poznaniu odmówił postanowieniem z dnia 27 czerwca 2001 roku wydzielenia z księgi wieczystej PO2P/00113614/3 przedmiotowych lokali oraz urządzenia dla nich nowej księgi wieczystej z wpisem prawa własności na rzecz dotychczasowemu najemcy, z uwagi
na wadliwe określenie wysokości udziału w gruncie i ustalił, iż powyższa umowa zawarta przez strony jest nieważna.   
Z wnioskiem o zakończenie sprawy dotyczącej dokonania wpisu prawa własności wystąpił pełnomocnik strony w dniu 29.10.2018 roku. Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz prawnych oraz zasięgnięciu opinii Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w zakresie regulowania przez gminę przedawnionych roszczeń, Burmistrz Miasta Puszczykowa przedłożył projekt uchwały w czerwcu 2019 roku i Rada Miasta wyraziła zgody na powyższe – w Uchwale Nr 92/19/VIII z dnia 25 czerwca 2019 roku. Jednakże zmiana przepisów dotyczących ewidencjonowania gruntów i budynków wymusiła nową nomenklaturę przedmiotu umowy i w dokumentacji niezbędnej do zawarcia aktu notarialnego przedmiot umowy nazywany jest lokalem mieszkalnym nr 1 oraz lokalem niemieszkalnym nr 3 (użytkowym), a nie jak do tej pory „lokalem mieszkalnym nr 1 wraz z przynależnym do niego lokalem użytkowym”.
Z uwagi na powyższe, podjęcie nowej uchwały w niniejszej sprawie okazało się obligatoryjne.