Uchwała Nr 200/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 r.w sprawie: zmiany Uchwały Nr 247/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia...

 
Uchwała Nr 200/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 września 2020 r.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2020 r., poz. 713) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 2475 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr 247/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Puszczykowo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2 grudnia 2013 r., poz. 6743), zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały określającego przystanki komunikacyjne na terenie Miasta Puszczykowa – zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr 247/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Puszczykowo pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 2475 ze zm.) stanowi, iż do zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego (właściwej jednostki samorządu terytorialnego) należy określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenie warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Od momentu wejścia w życie Uchwały Nr 247/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Puszczykowo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2 grudnia 2013 r., poz. 6743) zostały utworzone kolejne przystanki autobusowe, zmieniono nazwę ronda przy ul. Piaskowej na Rondo Franciszka Heigelmanna. Dodatkowo, w związku z rozwojem połączeń Poznańskiej Kolei Metropolitalnej i coraz większą rozpoznawalnością skrótu PKM wśród podróżnych, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zaproponował pismem nr ZTM.TU.4117.1.23.2020 z dnia 22 lipca 2020 roku dokonać zmian nazw przystanków autobusowych w sąsiedztwie stacji kolejowych, na co Burmistrz Miasta wyraził zgodę.
Zgodnie z art. 15 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy określenie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ samorządu terytorialnego.
            W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.