Uchwała Nr 201/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 137/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie planu pracy...

 
Uchwała Nr 201/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 września 2020 r.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 713) oraz § 51 Statutu Miasta Puszczykowa, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 68/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 3607) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr 137/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2020 zmienia się treść załącznika, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr 137/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2020 pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Z powodu trwającej pandemii koronawirusa, wprowadzonymi obostrzeniami i koniecznością ograniczenia ryzyka epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się COVID-19, zmniejszeniu uległa liczba zwoływanych posiedzeń Komisji Rewizyjnej. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna nie będzie mogła zrealizować wszystkich zaplanowanych na ten rok kontroli, dlatego zwróciła się z wnioskiem do Rady Miasta Puszczykowa o zmianę uchwalonego w styczniu planu pracy, polegającą na zmniejszeniu liczby planowanych kontroli.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.