Uchwała Nr 202/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów...

 
Uchwała Nr 202/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 września 2020 r.
 
w sprawie: powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz w związku z pkt II ppkt 3 Regulaminu Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie: ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych, Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się Kapitułę oceniającą wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych w składzie:
 
a) Przewodniczący Kapituły  - Filip Ryglewicz
 
b) Członek Kapituły               - Mariusz Frąckowiak
 
c) Członek Kapituły               - Maciej Dettlaff
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Puszczykowa oraz Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomsz Potocki
 
Uzasadnienie
 
      Zgodnie z Regulaminem Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych, Rada Miasta Puszczykowa powołuje trzyosobową Kapitułę nagrody, w skład której wchodzą: przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Miasta, przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz przedstawiciel Burmistrza Miasta.
      Do zadań Kapituły należy przede wszystkim analiza zasadności złożonych wniosków oraz przedłożenie Radzie Miasta propozycji osób nagrodzonych oraz wysokości kwoty nagród.
      W związku z powyższym, podjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione.