Uchwała Nr 203/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Puszczykowa do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji.

 
Uchwała Nr 203/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 września 2020 r.
 
w sprawie: przystąpienia Miasta Puszczykowa do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 3 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2410), Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przystępuje się do wykonywania przez Miasto Puszczykowo działalności w zakresie telekomunikacji w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.
 
§ 2. W celu realizacji działalności, o której mowa w § 1 uchwały, Miasto Puszczykowo dokona wpisu do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
Uzasadnienie
 
Zgodnie art. 3 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2410), jednostka samorządu terytorialnego może w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej:
1)      budować lub eksploatować infrastrukturę telekomunikacyjną i sieci telekomunikacyjne oraz nabywać prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych,
2)      dostarczać sieci telekomunikacyjne lub zapewniać dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej,
3)      świadczyć, z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych, usługi na rzecz:
a)      przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
b)      podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,
c)      użytkowników końcowych - w zakresie i na warunkach określonych w art. 6 i 7.
Działalność, o której mowa wyżej, należy do zadań własnych o charakterze użyteczności publicznej jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka samorządu terytorialnego wykonuje ww. działalność na podstawie uchwały organu stanowiącego (art. 3 ust. 5 ww. ustawy).
Zgodnie z art. 3 ust. 6 ww. ustawy  informację o podjęciu działalności, o której mowa w ust. 1, ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej jednostki samorządu terytorialnego i w siedzibie tej jednostki oraz przekazuje się, w postaci elektronicznej, Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanemu dalej „Prezesem UKE”. Prezes UKE niezwłocznie ogłasza informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Podjęcie uchwały umożliwi realizację projektu „Publiczny Internet w Mieście Puszczykowo” przewidzianego do realizacji przez Miasto Puszczykowo w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W ramach projektu planuje się realizację publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie miasta. Działalność przewidziana w projekcie wymaga uzyskania wpisu do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji.