Uchwała Nr 204/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r.

 
Uchwała Nr 204/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 września 2020 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713), art. 212, 217, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 15 stycznia 2020 r., poz. 570) wprowadza się następujące zmiany:
1)      w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2)      w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
Wydatki:
  1. Rozdział 60014: zwiększono o kwotę 130 tys. zł wydatki na zadanie „Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa: a) przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą poprawiającej bezpieczeństwo na drodze powiatowej nr 2490P – ul. Cyryla Ratajskiego w rejonie ul. Spokojnej, b) przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą poprawiającą bezpieczeństwo na drodze powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie ul. Nowe Osiedle, będącego zadaniem Powiatu Poznańskiego.”
  2. Rozdział 70004: zmniejszono o kwotę 130 tys. zł wydatki na zadanie „Modernizacja budynków komunalnych”.
  3. Rozdział 75702: zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 71 tys. zł.
  4. Rozdział 90095: wprowadzono wydatki bieżące w kwocie 71 tys. zł związane z realizacją Projektu: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las”.