Uchwała Nr 205/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 października 2020 r. w sprawie: dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów...

 
Uchwała Nr 205/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 października 2020 r.
 
w sprawie: dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B oraz ponowienia procedury w niezbędnym zakresie.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Stwierdza się konieczność dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B w zakresie zmiany szerokości pasa drogi powiatowej oznaczonej symbolem KD-Z na odcinku od ulicy Słowiczej oznaczonej symbolem 7KD-D w kierunku południowym do granicy opracowania planu, tzn. wyznaczenia linii rozgraniczającej pasa drogowego KD-Z oraz terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 6MN wzdłuż obecnych granic ewidencyjnych, a także konieczność ponowienia procedury w niezbędnym zakresie.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
  1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B sporządzony został na podstawie Uchwały Nr 146/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016 r. zmienianej w 2017 i 2018 roku.
  2. Burmistrz Miasta Puszczykowa, realizując powyższą uchwałę, wykonał kolejne czynności wymienione w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
    i zagospodarowaniu przestrzennym, po czym sporządzony projekt planu przedstawił Radzie Miasta Puszczykowa celem uchwalenia.
  3. Rada Miasta Puszczykowa po zapoznaniu się z projektem planu, stwierdziła konieczność dokonania zmian w zakresie zmiany szerokości pasa drogi powiatowej oznaczonej symbolem KD-Z na odcinku od ulicy Słowiczej oznaczonej symbolem 7KD-D w kierunku południowym do granicy opracowania planu oraz ponowienia procedury w niezbędnym zakresie.
  4. W związku z powyższym, wprowadzenie w projekcie planu zmiany wymagać będzie ponowienia, w zakresie niezbędnym do dokonania tej zmiany, czynności procedury planistycznej, wymienionych w art. 17 ww. ustawy. Jednocześnie, zgodnie z art. 19 ust. 2 ww. ustawy, przedmiotem ponowionych czynności może być jedynie część projektu planu objęta zmianą.