Uchwała Nr 206/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie...

 
Uchwała Nr 206/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 października 2020 r.
 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 – w dwóch etapach I i II – ETAP II.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 – w dwóch etapach I i II – ETAP II, po stwierdzeniu, iż nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa” (Uchwała Nr 279/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018 r.), zwany dalej „planem”.
  1. Granicę obszaru objętego planem – ETAP II, określa rysunek planu.
  2. Integralnymi częściami uchwały są:
1)   załącznik Nr 1 – stanowiący część graficzną, zwaną „rysunkiem planu”, opracowany w skali 1:1000 i zatytułowany: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 – w dwóch etapach I i II – ETAP II”;
2)   załącznik Nr 2 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
3)   załącznik Nr 3 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
 
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1)             nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określoną rysunkiem planu, wyznaczającą najbliższe możliwe usytuowanie budynku względem granicy działki;
2)             działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
3)             terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
4)             powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć, wyrażony w procentach, stosunek sumy powierzchni wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi ścian każdego budynku w odniesieniu do powierzchni działki;
5)             dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych do 12°;
6)             budynku gospodarczo-garażowym – należy przez to rozumieć budynek gospodarczy, budynek gospodarczy z wydzieloną przestrzenią dla celów garażowania pojazdów samochodowych lub budynek garażowy;
7)             ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym część pełna stanowi nie więcej niż 30 % powierzchni ogrodzenia na całej jego długości;
8)             ogrodzeniu pełnym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym część pełna stanowi nie mniej niż 70 % powierzchni ogrodzenia na całej jego długości.
 
§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem MN.
 
§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1)             ustala się nakaz sytuowania budynków z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu;
2)             zakazuje się lokalizacji:
a)    tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów tymczasowych lokalizowanych na czas budowy,
b)   nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,
c)    budynków gospodarczo-garażowych z blachy;
3)             dopuszcza się:
a)    wysunięcie przed nieprzekraczalną linię zabudowy:
-     elementów takich jak: okapy, gzymsy, balkony i zadaszenia nad wejściami o maksymalnie 1,5 m,
-     elementów takich jak: schody zewnętrzne, pochylnie o maksymalnie 3 m;
b)   lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, przed wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, z zastrzeżeniem § 10 pkt 2 i 3 niniejszej uchwały.
 
§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1)             ustala się:
a)    dla terenu MN zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu, określonych w przepisach odrębnych, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b)   zagospodarowanie odpadów zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie oraz przepisami odrębnymi,
c)    odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej,
d)   zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach własnych działek,
e)    docelowo odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej,
f)    w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw dla celów grzewczych, uwzględnienie ograniczeń i zakazów zgodnie z przepisami odrębnymi,
g)   wytwarzanie energii dla celów grzewczych wyłącznie na bazie paliw i urządzeń charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji lub odnawialnych źródeł energii, z zastrzeżeniem pkt 3 lit a niniejszego paragrafu,
h)   nakaz zachowania wymaganych przepisami odrębnymi odległości budynków od skrajnych przewodów elektrycznych napowietrznych linii elektroenergetycznych,
i)     nakaz zachowania wytycznych dotyczących sposobu zagospodarowania obszarów oznaczonych na rysunku planu jako pasy technologiczne od napowietrznych linii elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi,
j)     szerokość pasów technologicznych od napowietrznych linii elektroenergetycznych, zgodnie z rysunkiem planu;
2)             zakazuje się:
a)    lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych,
b)   odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i do wód powierzchniowych,
c)    odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej,
3)             dopuszcza się:
a)    wykorzystanie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nie większej niż 100 kW zgodnie z przepisami odrębnymi, przy czym urządzenia wytwarzające energię z wiatru nie mogą mieć większej mocy aniżeli mikroinstalacje,
b)   likwidację lub skablowanie linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, w takim przypadku nie będą obowiązywały ustalenia zawarte w pkt. 1 lit. h, i, j niniejszego paragrafu,
c)    wykorzystanie mas ziemnych, spełniających standardy jakości gleb lub ziemi, uzyskanych w wyniku prac ziemnych na terenach ich powstawania do ukształtowania terenu, w tym dla urządzania zieleni towarzyszącej inwestycjom, z zastrzeżeniem § 10 pkt 2 i 3 niniejszej uchwały.
 
§ 6. W zakresie zasad kształtowania krajobrazu:
1)             ustala się:
a)    maksymalną wysokość ogrodzeń w granicy z drogami do 1,5 m,
b)   stosowanie ogrodzeń ażurowych, z zastrzeżeniem pkt 3 lit. c niniejszego paragrafu;
2)             zakazuje się lokalizowania:
a)    urządzeń reklamowych i tablic reklamowych,
b)   szyldów na ogrodzeniach oraz budynkach gospodarczo-garażowych,
c)    prefabrykowanych przęsłowych ogrodzeń betonowych lub żelbetowych;
3)             dopuszcza się:
a)    lokalizację obiektów małej architektury,
b)   lokalizację obiektów małej architektury przed wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy,
c)    stosowanie ogrodzeń pełnych w północnej granicy planu, sąsiadującej ze „Stajnią Niwka, Szkoła Jazdy Konnej”, z zastrzeżeniem § 10 pkt 2 i 3 niniejszej uchwały,
d)   umieszczanie szyldów o powierzchni do 1 m2 na jednej działce, przy czym lokalizacja tych urządzeń nie może powodować uciążliwości dla uczestników ruchu drogowego, takich jak np.: utrudnienie czytelności informacji drogowskazowej, ograniczenie widoczności, olśnienie.
 
§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej, nie podejmuje się ustaleń.
 
§ 8. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych, nie podejmuje się ustaleń.
 
§ 9. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, na terenie oznaczonym symbolem MN:
1)             ustala się:
a)    lokalizację nie więcej niż jednego wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w obrębie jednej działki, z zastrzeżeniem § 10 pkt 2 i 3 niniejszej uchwały,
b)   lokalizację nie więcej niż jednego budynku gospodarczo-garażowego w obrębie jednej działki, z zastrzeżeniem § 10 pkt 2 i 3 niniejszej uchwały,
c)    minimalną powierzchnię działki na 900 m2,
d)   maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,6,
e)    minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,02,
f)    minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 50% powierzchni działki,
g)   maksymalną powierzchnię zabudowy – 30% powierzchni działki, jednak nie więcej niż 350 m2,
h)   dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych stosowanie dachów stromych o nachyleniu połaci dachowych do 45° lub dachów płaskich,
i)     dla budynków gospodarczo-garażowych stosowanie dachów stromych o nachyleniu połaci dachowych do 45° lub dachów płaskich,
j)     dla dachów stromych stosowanie nachylenia głównych połaci dachowych w układzie dwuspadowym lub wielospadowym o równych kątach nachylenia przeciwległych głównych połaci dachowych dla całego budynku lub dla głównej bryły budynku,
k)   maksymalną wysokość budynku mieszkalnego jednorodzinnego krytego dachem stromym – 9,0 m, w linii kalenicy dachu,
l)     maksymalną wysokość budynku mieszkalnego jednorodzinnego krytego dachem płaskim – 7,5 m,
m) maksymalną wysokość budynku gospodarczo-garażowego krytego dachem stromym - 5 m, w linii kalenicy dachu,
n)   maksymalną wysokość budynku gospodarczo-garażowego krytego dachem płaskim - 3,5 m,
  • o)   maksymalną powierzchnię budynku gospodarczo-garażowego - 70 m2,
p)   maksymalną liczbę kondygnacji dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego – dwie kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe,
q)   maksymalną liczbę kondygnacji dla budynku gospodarczo-garażowego – jedna kondygnacja naziemna,
r)     dla dachów stromych zastosowanie dachówki ceramicznej, blachy w kolorach zbliżonych do naturalnego, blachy corten, drewna, membran dachowych, blachy tytanowo-cynkowej albo materiału dachówkopodobnego w kolorze ceglasto-czerwonym, brązowym lub w odcieniach szarości,
s)    stosowanie kolorystyki elewacji w odcieniach pastelowych, białym, kolorach szarości lub w kolorach naturalnych materiałów takich, jak: ceramik, kamień, drewno, beton, szkło, stal corten,
t)     w zasięgu obszaru szczególnego zagrożenia powodzią:
-     realizacje budynków bez podpiwniczenia,
-     wyniesienie poziomu posadzki realizowanych budynków min. 0,5 m powyżej poziomu wody powodziowej o p =1%,
-     umieszczenie urządzeń pozostających pod napięciem co najmniej 0,5 m powyżej poziomu wody powodziowej o p =1%,
-     stosowanie środków technicznych zmniejszających uciążliwości bądź zwiększających odporność konstrukcji na uciążliwości związane z wystąpieniem stanów wody mogących negatywnie oddziaływać na planowane obiekty,
-     zabezpieczenie infrastruktury technicznej, zlokalizowanej na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią przed oddziaływaniem wód powodziowych,
-     zabezpieczenie materiałów budowlanych i placu budowy w sytuacji zagrożenia powodziowego,
u)   dostęp do drogi publicznej z przyległych dróg publicznych, znajdujących się poza obszarem planu,
v)   nakaz zapewnienia stanowisk postojowych na terenie posesji, zgodnie z zapisami §13 pkt 2 niniejszejuchwały;
2)             dopuszcza się lokalizację:
a)    sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
b)   dojść, dojazdów i miejsc postojowych,
z zastrzeżeniem § 10 pkt 2 i 3 niniejszejuchwały.
 
§ 10. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny górnicze, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa:
1)             ustala się ochronę terenów położonych w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 – Wielkopolska Dolina Kopalna – wody czwartorzędowe, będących obszarem wysokiej ochrony, poprzez zapisy niniejszego planu oraz poprzez stosowanie przepisów odrębnych;
2)             ustala się nakaz uwzględnienia ograniczeń określonych w przepisach odrębnych, dotyczących obszarów objętych planem położonych w zasięgu obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%, który na rysunku planu został oznaczony symbolem graficznym, rzędna wody o p = 1% na obszarze opracowania planu wynosi około 60,23 m n.p.m.,
3)             obszar objęty planem położony jest w zasięgu obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2%, który na rysunku planu został oznaczony symbolem graficznym;
4)             nie podejmuje się ustaleń odnośnie terenów górniczych, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa.
 
§ 11. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
1)             zakazuje się realizacji zabudowy na działkach powstałych po uchwaleniu planu
o powierzchniach mniejszych niż wyznaczone w planie;
2)             na terenie MN ustala się następujące parametry działek budowlanych powstałych
w wyniku scalania i podziału:
a)    minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek – 900 m2,
b)   minimalna szerokość frontu działki - 18,0 m,
c)    kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ul. Jaskółczej
lub ul. Niwka Stara: 70o – 110o,
3)             dopuszcza się:
a)    podziały terenów objętych planem przy założeniu dostępu każdej działki do drogi publicznej,
b)   łączenie działek w ramach terenów o tym samym przeznaczeniu;
4)             nie obowiązują minimalne powierzchnie projektowanych działek w przypadku realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
5)             nie wskazuje się terenów wymagających wszczęcia procedury scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.
 
§ 12. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:
1)             obowiązują przepisy odrębne wynikające z położenia obszaru planu:
a)    w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego,
b)   w sąsiedztwie obszaru specjalnej ochrony ptaków Ostoja Rogalińska (PLB300017) oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Wielkopolska (PLH300010),
c)    w sąsiedztwie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego;
2)             obszary oznaczone na rysunku planu jako pasy technologiczne od napowietrznych linii elektroenergetycznych, w których obowiązują ograniczenia określone w § 5 niniejszej uchwały oraz wytyczne określone w przepisach odrębnych;
3)             nakaz zgłaszania do właściwego organu nadzoru nad lotnictwem wojskowym, stałe
lub tymczasowe obiekty budowlane o wysokości równej i większej niż 50,0 m n.p.t. zgodnie z przepisami odrębnymi.
 
§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:
1)             obsługę komunikacyjną terenów objętych planem poprzez układ istniejących dróg publicznych – ul. Jaskółczej oraz ul. Niwka Stara, znajdujących poza obszarem planu;
2)             minimalną liczbę stanowisk postojowych dla samochodów osobowych zlokalizowanych w obrębie własnej działki dla terenów MN:
a)    2 stanowiska postojowe na każdy budynek mieszkalny jednorodzinny,
b)   ustala się minimalną liczbę stanowisk postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 
§ 14. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1)             ustala się:
a)    powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, z uwzględnieniem przepisów odrębnych,
b)   zachowanie istniejącej sieci infrastruktury technicznej, z możliwością jej przebudowy oraz rozbudowy,
c)    nakaz zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej,
d)   nakaz zapewnienia wody dla celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
e)    nakaz odprowadzenia ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej,
f)    docelowe podłączenie terenów objętych planem do sieci gazowej;
2)             dopuszcza się:
a)    lokalizację stacji transformatorowych z zapewnieniem dostępu do drogi publicznej,
b)   roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego;
3)             dla zapewnienia bezpieczeństwa i wymogów eksploatacyjnych należy zachować pasy ochronne lub strefy kontrolowane wolne od zabudowy stałej i tymczasowej
oraz zadrzewień zgodnie z wymogami określonymi przez zarządcę poszczególnych sieci infrastruktury technicznej.
 
§ 15. Nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
 
§ 16. Dla terenów objętych planem, określa się stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.
 
§ 17. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
   
Uzasadnienie
 
Niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawiera część tekstową i graficzną i opracowany został m.in. zgodnie z przepisami:
-               Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713),
-               Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.),
-               Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1587),
-               Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 ze zm.)
-               Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1219 ze zm.),
-               Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839),
-               Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1161 ze zm.),
-               Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.
z 2020 r., poz. 282 ze zm.),
-               Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r., poz. 55
ze zm.),
-               Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.),
-               Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.),
-               Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.),
-               Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470
ze zm.),
-               Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),
-               Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1064 ze zm.),
-               Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015 r., poz. 774 ze zm.),
-               Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2020 r., poz. 802 ze zm.).
 
            Prace nad planem wykonano w oparciu o Uchwałę Nr 62/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 15 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 – w dwóch etapach I i II. Niniejszy plan obejmuje ETAP II.
Celem sporządzenia etapu II planu jest zmiana dotychczas obowiązujących ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Puszczykowa w południowej części miasta – Niwka – strefa I zatwierdzonego Uchwałą Nr 118/04/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 7 września 2004 r.
Etap II planu obejmuje teren o powierzchni 1974 m2. Zmiana dotychczas obowiązujących ustaleń polega przede wszystkim na zmianie parametrów i wskaźników zagospodarowania terenu dotyczących minimalnej powierzchni działki.
Ustalenia planu miejscowego określają m.in.: przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, zasady prawidłowej obsługi komunikacyjnej w powiązaniu z istniejącym układem komunikacyjnym miasta, zasady ochrony zabytków, zasady ochrony środowiska oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej w nawiązaniu do systemów istniejących.
           
I. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
W projekcie planu miejscowego uwzględniono wymogi określone w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1)             wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury – poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dotyczących określenia linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania, przeznaczenia terenów oraz wskaźników ich zagospodarowania, parametrów kształtowania zabudowy oraz wytycznych z zakresu stosowania materiałów wykończeniowych obiektów;
2)             walory architektoniczne i krajobrazowe – m.in. poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalnej i minimalnej intensywność zabudowy, minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów, a także w zakresie zasad sytuowania urządzeń reklamowych i szyldów, a także ogrodzeń;
3)             wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych – poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w tym m.in. zapisy dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu, gromadzenia i zagospodarowania odpadów, gospodarki wodno-ściekowej, zagospodarowania wód opadowych, stosowania energii do celów grzewczych, wykorzystania mas zmiennych;
4)             wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – nie podejmuje się ustaleń;
5)             wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych – poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, dotyczących m.in. obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% oraz obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2%,
i obszarów w zasięgu GZWP nr 144 – Wielkopolska Dolina Kopalna;
6)             walory ekonomiczne przestrzeni – poprzez ustalenie przeznaczenia terenów z uwzględnieniem prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego oraz poprzez racjonalne wykorzystanie istniejących elementów systemów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej;
7)             prawo własności – poprzez ustalenie przeznaczenia terenów z uwzględnieniem stanu prawnego gruntów;
8)             potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa – poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, dotyczących m.in. obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% oraz obszaru,
na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2%,
i obszarów w zasięgu GZWP nr 144 – Wielkopolska Dolina Kopalna oraz obszarów stanowiących pasy technologiczne od napowietrznej linii elektroenergetycznych 15kV;
9)             potrzeby interesu publicznego – poprzez wprowadzenie ustaleń określonych w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
10)         potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych – poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej umożliwiających wyposażenie terenów w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz precyzując zasady ich realizacji;
11)         zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – poprzez informację na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, ogłoszenie w prasie i obwieszczenie na tablicach ogłoszeń zapewniających możliwości składania wniosków i uwag do projektu planu miejscowego zgodnie z wymogami
art. 17 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
12)         zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych – poprzez przeprowadzenie procedury planistycznej zgodnie z wymogami art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym poprzez:
a)    uzyskanie opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej w dniu 29 maja 2020 r.oraz uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień z uwzględnieniem ustaleń art. 17
pkt 6 oraz art. 25 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
b)   zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w dniach od20.08.2020 r. do 17.09.2020 r.,w siedzibie Urzędu Miasta Puszczykowa wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, z możliwością wnoszenia uwag do dnia 7.10.2020 r.,
c)    przeprowadzenie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu i w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami w dniu 7.09.2020r.,
d)   rozpatrzenie uwag.
  • oraz poprzez sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko w oparciu o zapisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W opracowaniu tym zwrócono szczególną uwagę i przeanalizowano oddziaływanie projektowanego zainwestowania na powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i gruntowe, powierzchnię ziemi, gleby, szatę roślinną, klimat, warunki zamieszkania i zdrowia ludzi, obszary prawnie chronione, w tym Natura 2000;
13)         potrzeby zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności – poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej w tym wykorzystania istniejącej sieci wodociągowej zapewniającej odpowiednią ilość i jakość wody do celów zaopatrzenia ludności.
 
W projekcie planu miejscowego uwzględniono wymogi określone w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczące ustalania przeznaczenia terenu lub określania potencjalnego sposobu zagospodarowania i korzystania z terenu z uwzględnieniem:
1)             interesu publicznego i prywatnego, w tym zgłaszanych w postaci wniosków i uwag, zmierzających do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania – poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie przeznaczenia terenów z uwzględnieniem potrzeb realizacji inwestycji celu publicznego oraz rozstrzygnięcie wniosków i uwag składanych do projektu planu miejscowego zgodnie z wymogami art. 17 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2)             analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych – poprzez sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnej w zakresie wyznaczania nowych terenów przeznaczonych pod zainwestowanie.
 
W projekcie planu miejscowego uwzględniono wymogi określone w art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczące uwzględnienia wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni w przypadku sytuowania nowej zabudowy w zakresie:
1)             kształtowania struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego – poprzez wprowadzenie ustaleń
w zakresie przeznaczenia terenów z uwzględnieniem dostępności komunikacyjnej do dróg publicznych;
2)             lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu – poprzez uwzględnienie przebiegu sieci transportu publicznego
w ul. Nadwarciańskiej;
3)             zapewniania rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów – poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie przeznaczenia terenów z uwzględnieniem dostępności komunikacyjnej do dróg publicznych;
4)             dążenia do planowania i lokalizowania nowej zabudowy na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1443),
w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy – obszar objęty planem miejscowym – etap II położony jest w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych zainwestowanych – projekt przewiduje określenie parametrów dla nowej zabudowy w nawiązaniu do istniejącej struktury funkcjonalno-przestrzennej tej części miasta Puszczykowa.
 
II. Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
Uchwałą Nr 279/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa, przyjęto nowe Studium. W związku z tym, że Studium jest nowe i nie było konieczności przeprowadzenia jeszcze analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy w celu oceny jego aktualności, dla sporządzania niniejszego planu nie przeprowadzono zgodności z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Niniejszy plan nie narusza ustaleń nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa oraz jest zgodny z obecnie obowiązującymi przepisami odrębnymi.
 
III. Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy.
 
W projekcie planu miejscowego uwzględniono wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy, poprzez sporządzenie prognozy skutków finansowych, w której określono spodziewane dochody własne i wydatki gminy, w tym wpływy z podatku od nieruchomości oraz wpływ na opłaty i odszkodowania, o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.
Prognoza została wykonana dla maksymalnych wartości dotyczących zarówno wydatków jak i dochodów gminy. Maksymalne wartości dotyczą elementów możliwych do oszacowania w dniu opracowania prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W założeniach przyjęto pełną realizację ustaleń planistycznych wynikających z ustalonych w planie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
 
Burmistrz Miasta Puszczykowa zgodnie z art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedstawił Radzie Miasta Puszczykowa projekt planu, który zawiera część tekstową, graficzną oraz rozstrzygnięcia i uzasadnienie. Plan nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa” (Uchwała Nr 279/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018r.) i jest zgodny z przepisami odrębnymi.
Czynności formalno-prawne sporządzone zostały w trybie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i udokumentowane zostały w sporządzonej dokumentacji prac planistycznych.
Po uchwaleniu planu przez Radę Miasta Puszczykowa uchwała wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych zostanie przekazana wojewodzie w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego obejmie tekst planu stanowiący treść uchwały, część graficzną oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowiące załączniki do uchwały.
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zagospodarowania przedmiotowego terenu.
Mając na uwadze powyższe uznaje się, że podjęcie uchwały zatwierdzającej projekt planu przez Radę Miasta Puszczykowa jest w pełni zasadne.