Uchwała Nr 207/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 października 2020 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów...

 
Uchwała Nr 207/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 października 2020 r.
 
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy Mocka i Niwka Stara, obręb Niwka, arkusz 12.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy Mocka i Niwka Stara, obręb Niwka, arkusz 12, których granice oznaczone zostały w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Na wniosek właścicieli terenów oraz Burmistrza Miasta przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla ww. terenu opracowania.
Dla obszaru proponowanego do objęcia planem na dzień dzisiejszy obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Puszczykowa obejmującego teren położony w południowej części miasta - Niwka - strefa I - przyjęty uchwałą Nr 118/04/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 7 września 2004 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 4.10.2004 r., Nr 144, poz. 2992.
Plan ten obejmuje tereny leśne położone w kierunku południowym od ulicy Jeździeckiej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w części usługowej, a także tereny rolnicze na południe od terenów przy ulicy Jaskółczej oraz tereny leśne pomiędzy ulicą Niwka Stara a rzeką Wartą.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa zatwierdzonym uchwałą Nr 279/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z 30 stycznia 2018 r. - dla terenów wykorzystywanych dotąd rolniczo, ustalono kierunek rozwoju funkcji mieszkaniowo-usługowej M/U oraz w części południowej wzdłuż ulicy Mocka - funkcji usług komercyjnych U2.
Zadaniem planu będzie zdefiniowanie przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów oraz wyznaczenie zasad obsługi komunikacyjnej z uwzględnieniem uwarunkowań własnościowych, przestrzennych oraz obowiązujących przepisów, w tym dotyczących obszarów zagrożenia powodzią, obszarów NATURA 2000, zasad i ograniczeń w ich zagospodarowaniu.
Projektowany zakres prac planistycznych jest zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa obowiązującym na dzień przystąpienia do sporządzenia planu.
Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) wykonana została analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.