Uchwała Nr 208/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 października 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 18/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie...

 
Uchwała Nr 208/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 października 2020 r.
 
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 
§ 2. 1. Kwota, o której mowa w § 1, przekazana zostanie w roku 2021.”.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały Nr 18/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja, pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
W związku z przedłużającą się procedurą projektową, Starosta Poznański pismami nr WD.7126.247.2018.KJ, zwrócił się z prośbą do Burmistrza Miasta Puszczykowa o zabezpieczenie środków w kwocie 50 tys. zł w sprawie wykonania dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych 2490P i 2495P z ulicą 3 Maja w Puszczykowie,
Burmistrz Miasta Puszczykowa w piśmie nr IZ.7011.33.2020 z dnia 6.10.2020 roku, wyraził gotowość zabezpieczenia środków w budżecie Miasta Puszczykowa na rok 2021.
Realizacja zadania docelowo poprawi bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego na terenie Miasta Puszczykowa.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.