Uchwała Nr 209/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 października 2020 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

 
Uchwała Nr 209/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 października 2020 r.
 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Udziela się z budżetu Miasta Puszczykowo pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilość połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”.
 
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2021 rok, w wysokości 159.782,72 zł, na 2022 rok, w wysokości 162.179,46 zł, na 2023 rok, w wysokości 165.598,60 zł.
 
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy, o której mowa w § 1 zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Miastem Puszczykowo a Województwem Wielkopolskim.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
W dniu 8 października 2020 r. Województwo Wielkopolskie, Stowarzyszenie Metropolia Poznań oraz gminy i powiaty aglomeracji poznańskiej, w tym Miasto Puszczykowo, zawarły porozumienie w zakresie podejmowania wspólnych działań zmierzających do uruchomienia połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na Linii komunikacyjnej: Poznań Główny - Kościan, Kościan - Poznań Główny.
Zgodnie z zawartym porozumieniem, które miało charakter intencyjny, powiaty oraz gminy zadeklarowały partycypację finansowania połączeń kolejowych na ww. linii komunikacyjnej.
Jak wynika ze zgłoszeń mieszkańców Miasta Puszczykowo, wydłużenie odcinka Poznańskiej Kolei Metropolitarnej jest potrzebne – ułatwi osobom korzystającym z kolei między innymi codzienny dojazd i powrót ze szkół oraz zakładów pracy zlokalizowanych poza miejscem zamieszkania.
Z uwagi na fakt, że uruchomienie w transporcie kolejowym wymaga dużych nakładów finansowych oraz to, że z dotowanych kursów korzystać będą także mieszkańcy Miasta Puszczykowo, pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego jest jak najbardziej zasadna.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.