Uchwała Nr 210/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 października 2020 r. w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2020/2021.

 
Uchwała Nr 210/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 października 2020 r.
 
w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2020/2021.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 910) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa, z podziałem na jego rodzaje, w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2020/2021, w następującej wysokości:
1) Paliwa płynne:
a) etylina - 4,50 zł/litr,
b) olej napędowy – 4,46 zł/litr.
2) Paliwo gazowe - gaz LPG – 2,07 zł/litr.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
Uzasadnienie
 
Art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 910), reguluje zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej. Określa też wzór na obliczenie kosztów jednorazowego przewozu. Jedną ze składowych wzoru jest średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu. Ww. przepis zobowiązuje radę gminy do określenia w drodze uchwały średniej ceny jednostki paliwa w gminie na każdy rok szkolny, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. Z uwagi na brak stacji paliw na terenie Miasta Puszczykowa przyjmuje się stawki na podstawie średnich cen paliw w gminie Mosina.
W związku z powyższym podjęcie uchwały należy uznać za zasadne.