Uchwała Nr 212/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 października 2020 r. w sprawie: przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

 
Uchwała Nr 212/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 października 2020 r.
 
w sprawie: przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz na podstawie ust. III pkt 5 Regulaminu Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie: ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Nagrodę w wysokości 800 zł (brutto) otrzymują:
 
1)      Dziamska Julia           - za osiągnięcia sportowe
2)      Jankowska Gracjana  - za osiągnięcia sportowe
3)      Karasiński Bartosz     - za osiągnięcia sportowe
4)      Łęcka Antonina          - za osiągnięcia sportowe
5)      Maik Anna                 - za osiągnięcia naukowe
6)      Ptak Igor                    - za osiągnięcia naukowe
7)      Ratajczyk Sebastian   - za osiągnięcia sportowe
8)      Rutkowska Wiktoria  - za osiągnięcia sportowe
9)      Standar Jakub            - za osiągnięcia sportowe
10)  Zagórski Kuba           - za osiągnięcia naukowe
 
  1. Nagrodę w wysokości 350 zł (brutto) otrzymują:
 
1)      Burzyński Bartosz                 - za osiągnięcia sportowe i naukowe
2)      Burzyński Jakub                    - za osiągnięcia sportowe i naukowe
3)      Czombik Anna                       - za osiągnięcia naukowe
4)      Janaszek Tadeusz                   - za osiągnięcia sportowe
5)      Jankowski Oliwer                  - za osiągnięcia sportowe
6)      Jiya Dawid                             - za osiągnięcia sportowe
7)      Kędzierska Katarzyna            - za osiągnięcia sportowe
8)      Kiszka Marcel                        - za osiągnięcia sportowe
9)      Kowalski Bartosz                  - za osiągnięcia sportowe
10)  Kucharski Ignacy                   - za osiągnięcia naukowe
11)  Kucharski Kajetan                 - za osiągnięcia naukowe
12)  Kucharski Tymon                   - za osiągnięcia naukowe
13)  Kurpaska Cecylia                   - za osiągnięcia naukowe
14)  Lis Alicja                                - za osiągnięcia naukowe
15)  Majchrzak Franciszek            - za osiągnięcia naukowe
16)  Namysł Jan                            - za osiągnięcia sportowe
17)  Piontek Helena                      - za osiągnięcia sportowe
18)  Popławski Marcin                  - za osiągnięcia naukowe
19)  Sykulska Martyna                  - za osiągnięcia artystyczne
20)  Wesołowski Maksymilian      - za osiągnięcia sportowe
21)  Wyrwas Michał                      - za osiągnięcia sportowe
22)  Zajdel Aleks                           - za osiągnięcia sportowe
23)  Zenker Bernard                      - za osiągnięcia naukowe i sportowe
24)  Ziółkowski Adam                  - za osiągnięcia sportowe
 
  1. Nagrodę w wysokości 150 zł (brutto) otrzymują:
 
1)      Adamska Zuzanna                 - za osiągnięcia naukowe
2)      Bajer Wiktoria                        - za osiągnięcia artystyczne
3)      Cragg Julia                             - za osiągnięcia naukowe
4)      Dudzińka Zofia                     - za osiągnięcia naukowe
5)      Forycki Antoni                       - za osiągnięcia naukowe
6)      Herezo Radosław                  - za osiągnięcia sportowe i naukowe
7)      Jakubczak Oskar                    - za osiągnięcia naukowe
8)      Jankowski Oliwier                 - za osiągnięcia sportowe
9)      Kędzierski Paweł                   - za osiągnięcia sportowe
10)  Kiciński Jakub                       - za osiągnięcia naukowe
11)  Kłonkowski Ksawery                - za osiągnięcia naukowe
12)  Kubacki Mateusz                   - za osiągnięcia naukowe
13)  Kulczyński Dawid                 - za osiągnięcia sportowe
14)  Kulczyński Jakub                   - za osiągnięcia sportowe
15)  Łajtar Gabriela                       - za osiągnięcia naukowe
16)  Mikołajczyk Stanisław           - za osiągnięcia naukowe                  
17)  Myślicki Paweł                      - za osiągnięcia naukowe
18)  Nowakowski Wiktor              - za osiągnięcia naukowe
19)  Olejnik Ewelina                     - za działalność społeczną
20)  Piotnek Barbara                     - za osiągnięcia sportowe
21)  Szymczak Denis                    - za osiągnięcia sportowe
22)  Turowski Stanisław                - za osiągnięcia naukowe i sportowe
23)  Wilk Zuzanna                         - za osiągnięcia naukowe
 
§ 2. Zgodnie z §3 uchwały Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych źródłem pokrycia wydatku, o którym mowa w §1 będą środki przewidziane w budżecie Miasta Puszczykowa na rok 2020 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów, paragraf 3040 inne formy pomocy dla uczniów.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Rada Miasta Puszczykowa dostrzega potrzebę wspierania rozwoju uzdolnień i zainteresowań najzdolniejszych uczniów szkół wszystkich szczebli mieszkających na terenie Puszczykowa i reprezentujących Miasto Puszczykowo. Nagroda dla uczniów ma na celu wspomaganie możliwości stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, a także umożliwianie udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiadach, konkursach, festiwalach, zawodach sportowych itp.
Kapituła po zapoznaniu się z wnioskami, zaproponowała Radzie Miasta przyznanie nagród jak powyżej.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.