Uchwała Nr 213/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 października 2020 r.w sprawie: zmiany uchwały Nr 149/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przejęcia...

 
Uchwała Nr 213/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 października 2020 r.
 
 
Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
„2. Zadanie, o którym mowa w §1 ust. 1, finansowane będzie przez Powiat Poznański w kwocie stanowiącej 68% kosztów całkowitych, lecz nie większej niż 451.851,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 00/100), a w pozostałej części ze środków własnych Miasta Puszczykowa.”
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Stosownie do treści art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.), do właściwości zarządcy drogi należą sprawy z zakresu m.in.: budowy i przebudowy dróg.
W dniu 12 maja 2020 roku zawarte zostało porozumienie między Miastem Puszczykowo a Powiatem Poznańskim w sprawie powierzenia Miastu Puszczykowo prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2490P i 2495P w m. Puszczykowo. Zgodnie z zapisami porozumienia Miasto zobowiązało się do wykonania dokumentacji technicznej oraz budowy:
1)      przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą poprawiającej bezpieczeństwo na drodze powiatowej nr 2490P – ul. Cyryla Ratajskiego w rejonie ul. Spokojnej,
2)      przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą poprawiającą bezpieczeństwo na drodze powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie ul. Nowe Osiedle,
przy współfinansowaniu Powiatu w kwocie stanowiącej 74% kosztów całkowitych, lecz nie więcej niż 367.000,00 zł.
Burmistrz Miasta Puszczykowa pismami nr IZ7011.45.2020 z dnia 8.09.2020r. i 23.09.2020r. poinformował Powiat, iż złożone w przetargu oferty przewidują koszt realizacji wyższy niż zakładano. Wyłoniony wykonawca złożył ofertę na kwotę wyższą o około 169.702 zł. Burmistrz Miasta Puszczykowa zawnioskował o zwiększenie dotacji o kwotę stanowiącą 50% wskazanej powyżej różnicy, tj. 84.851,00 zł.
Starosta pismem nr WD.7126.300.201.KJ z dnia 15.10.2020r. wyraził zgodę na zwiększenie dotacji, deklarując tym samym finansowanie zadania przez Powiat Poznański w kwocie stanowiącej 68% kosztów całkowitych, lecz nie większej niż 451.851,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 00/100), z uwagą, że pozostała część kosztów będzie finansowana ze środków własnych Miasta Puszczykowa.
Wobec powyższego, podjęcie uchwały jest uzasadnione.