Uchwała Nr 214/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 października 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r.

 
Uchwała Nr 214/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 października 2020 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 212, 217, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 15 stycznia 2020 r., poz. 570) wprowadza się następujące zmiany:
1)      w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 183.400 zł do kwoty 63.017.012,64 zł, w tym:
a)      zwiększa się dochody bieżące o kwotę 12.840,75 zł do kwoty 54.167.807,16 zł;
b)      zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 170.559,25 zł do kwoty 8.849.205,48 zł;
2)      w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 183.400 zł do kwoty 64.342.012,64 zł, w tym:
a)      zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 313.635 zł do kwoty 49.988.276,64 zł,
b)      zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 130.235 zł do kwoty 14.353.736,00 zł;
3)      w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4)      w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5)      w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
6)      w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7)      w § 6 zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 84.851 do kwoty 1.732.451 zł.
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
Dochody:
 1. Dział 756
1)      zmniejszono o kwotę 60.000 zł dochody z tyt. podatku od nieruchomości,
2)      zmniejszono o kwotę 40.000 zł dochody z tyt. CIT,
3)      zwiększono o kwotę 50.000 zł dochody z tyt. podatku od spadków i darowizn,
4)      zmniejszono dochody z tyt. odsetek o kwotę 10.924,25 zł.   
 1. Dział 600:
1)      zmniejszono dochody z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 30.502,97 zł,
2)      zwiększono dochody z tyt. dotacji z Powiatu Poznańskiego na  realizację zadań na drogach powiatowych o kwotę 84.851 zł,
3)      zwiększono dotację ze środków europejskich na realizację projektu pn.: Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą o kwotę 212.642,88 zł.
 1. Dział 855: Wprowadzono środki z Funduszu Pracy w wysokości 3.400 zł na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla asystentów rodziny.
 2. Dział 900: Dokonano zmian w zakresie dochodów związanych z realizację projektu pn.: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las:
1)      przesunięto kwotę dochodów w wysokości 70.365 zł z dochodów majątkowych do dochodów bieżących,
2)      zmniejszono kwotę dotacji ze środków europejskich o kwotę 26.066,66 zł (w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadania).
 
Wydatki
 1. Rozdział 60004: zwiększono o kwotę 110.000 zł dotację dla Miasta Poznania na realizację zadania w zakresie transportu publicznego (ZTM).
 2. Rozdział 60014: zmniejszono o kwotę 50.000 zł wydatki na pomoc finansową na budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja (przesunięcie zakończenia realizacji zadania na 2021 r.).
 3. Rozdział 60018: zmniejszono o kwotę 50.000 zł wydatki na program budowy dróg.
 4. Rozdział 70005: wprowadzono wydatki w kwocie 16.000 zł na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Poznańskiej 1.
 5. Rozdział 80104-80149 zwiększono o kwotę 200.000 zł wydatki na dotacje w zakresie opieki przedszkolnej.
 6. Rozdział 85504: zwiększono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 3.400 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy. 
 7. Rozdział 90095: zmniejszono o kwotę 46.870 zł wydatki na realizację projektu: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las (w tym wydatki bieżące 635 zł i wydatki majątkowe 46.235 zł).