Uchwała Nr 215/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 października 2020 r. w sprawie w sprawie: zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w...

 
Uchwała Nr 215/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 października 2020 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany: załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
W uchwale Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028 w zał. nr 2:
  1. wprowadzono na lata 2021-2023 zadanie pn.: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilość połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”;
  2. zmniejszono wydatki na program budowy dróg o kwotę 50.000 zł;
  3. dokonano podziału wydatków projektu: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las na wydatki bieżące (ubezpieczenie) i wydatki majątkowe.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.