Uchwała Nr 216/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych..

 
Uchwała Nr 216/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 listopada 2020 r.
 
w sprawie: uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. na lata 2020-2029.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2019 r., poz. 1437 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchwala się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. na lata 2020-2029 - korekta”, oznaczony numerem nr 20/002/PI-10, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Traci moc uchwała nr Uchwała Nr 147/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia
28 kwietnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2020-2029”, oznaczony numerem nr 19/002/PI-10.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
Uzasadnienie
 
Spółka AQUANET S.A. pismem znak: DW/IBM/1345/80243/2020 przekazała w dniu
22 października 2020 r. Burmistrzowi Miasta Puszczykowa „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. na lata 2020-2029 - korekta”, oznaczony nr 20/002/PI-10, celem sprawdzenia, czy spełnia on warunki określone w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2019 r., poz. 1437 ze zm.).
Korekta obowiązującego do tej pory planu wynikała m.in. z powodu opóźnienia w realizacji zadań w koordynacji z jednostkami zewnętrznymi; wpływu stanu epidemicznego COVID-19, wystąpienia oszczędności przetargowych.
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. na lata 2020-2029”, oznaczony numerem nr 20/002/PI-10 spełnia wymogi art. 21 ust. 3 ww. ustawy, czyli jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a także z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego Spółce AQUANET S.A. na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
W związku powyższym podjęcie uchwały jest celowe i zasadne.