Uchwała Nr 217/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 150/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przejęcia...

 
Uchwała Nr 217/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 listopada 2020 r.
 
 
Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 
1) w § 1 zmienia się ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
 
2. Powierzenie zadania w zakresie, o którym mowa w ust. 1 następuje na okres do 31 grudnia 2021 r.”;
 
2) w § 2 zmienia się ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
 
2. Zadanie, o którym mowa w §1 ust. 1, finansowane będzie przez Powiat Poznański w roku 2021 w kwocie stanowiącej 50% kosztów całkowitych, lecz nie większej niż 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), a w pozostałej części ze środków własnych Miasta Puszczykowa.”.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały Nr 150/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo, pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
Uzasadnienie
 
Burmistrz Miasta Puszczykowa pismem nr IZ.70112.48.2020 z 30.10.2020 roku, zwrócił się z prośbą do Starostwa Powiatowego w Poznaniu o zabezpieczenie środków w kwocie 75 tys. zł. na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Puszczykowa” – wybudowanie chodnika w ciągu ul. Nadwarciańskiej, w związku ze zmianą trybu postępowania administracyjnego projektu.
Starostwo Powiatowe w Poznaniu poinformowało w dniu 5.11.2020 r. o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku dot. zmiany dofinansowania i terminu realizacji zadania na ul. Nadwarciańskiej.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.