Uchwała Nr 218/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 85/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia...

 
Uchwała Nr 218/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 listopada 2020 r.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2, art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1876) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 
1) § 4 otrzymuje brzmienie: 
Podwyższa się do 400% kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1876), dalej jako Ustawa o pomocy społecznej, dla celów przyznania pomocy, tj. zasiłku celowego
w ramach realizacji niniejszego Programu.”;
 
2) § 5 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4) których dochód nie przekracza 400% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8
ust. 1 pkt 1 lub 2 Ustawy o pomocy społecznej.”;
 
3) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Warunkiem wszczęcia i prowadzenia postępowania o udzielenie pomocy w ramach Programu na:
1) kwartał A w danym okresie grzewczym jest złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją w terminie od dnia 1 września do 31 grudnia roku, w którym rozpoczyna się ten okres grzewczy,
2) kwartał B w danym okresie grzewczym jest złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją w terminie od dnia 2 stycznia do 31 marca roku, w którym kończy się ten okres grzewczy.”;
 
4) § 11 ust. 4 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
1) na kwartał A jest wypłacana w terminie do końca miesiąca stycznia następnego roku;
2) na kwartał B jest wypłacana w terminie do końca miesiąca kwietnia;”. 
 
§ 2. Pozostała treść Uchwały Nr 85/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej w postaci „Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania węglowego i zastąpieniem go proekologicznymi systemami grzewczymi”, pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Miasto Puszczykowo od 19 czerwca 2019 r. realizuje lokalny program pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego, mający na celu wsparcie mieszkańców Puszczykowa ponoszących zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania węglowego na system proekologiczny.
Pomoc w ramach Lokalnego Programu Osłonowego przyznawana jest w oparciu o przepisy uchwały Nr 85/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 roku
w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej w postaci „Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania węglowego i zastąpieniem go proekologicznymi systemami grzewczymi”.
Z uwagi na innowacyjność Programu, prowadzona na bieżąco analiza postępowań administracyjnych w sprawie przyznania pomocy prowadzi do wniosku, iż zasadnym
i celowym jest
wprowadzanie zmian w jego treści tak, by przepisy uchwały w sposób jak najbardziej pełny odzwierciedlały cel Programu, a pomoc była jak najadekwatniej adresowana, w szczególności poprzez podwyższenie pierwotnie przyjętego kryteriów dochodowego oraz wydłużenie terminów składania wniosków, a w konsekwencji wydłużenie okresów wypłaty pomocy.
W stosunku do treści uchwały Nr 85/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 roku proponuje się wprowadzenie następujących zmian w załączniku do przedmiotowej uchwały:
W wyniku analizy liczby wniosków o pomoc w ramach Programu, jakie złożono
w pierwszym i częściowo drugim roku realizacji Programu (19 wniosków /11 osób), proponuje się podniesienie kryterium dochodowego do 400% kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1876), celem objęcia wsparciem większej grupy osób potrzebujących. W konsekwencji dokonano odpowiedniej zmiany w zakresie kryterium dochodowego, od którego uzależnione jest przyznanie pomocy. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w treści § 4 oraz § 5 ust. 2 pkt 4 załącznika do uchwały Nr 85/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 roku.
Ponadto z tych samych względów proponuje się wydłużenie okresu, w jakim można składać wnioski wraz z wymaganą dokumentacją w poszczególnych kwartałach (kwartał A
i kwartał B) odpowiednio do 31 grudnia roku, w którym rozpoczyna się ten okres grzewczy oraz do 31 marca roku, w którym kończy się ten okres grzewczy. Jednocześnie w konsekwencji wydłużono okres wypłaty pomocy na kwartał A do końca miesiąca stycznia roku następnego oraz na kwartał B do końca miesiąca kwietnia.
Powyższe znajduje odzwierciedlenie w treści § 10 ust. 1 oraz § 11 ust. 4 pkt 1 i 2 załącznika do uchwały Nr 85/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 roku.
Zmiana ta spowoduje urealnienie wsparcia w ponoszeniu zwiększonych kosztów grzewczych dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, w tym dla tych, którzy do tej pory odkładali decyzję o przeprowadzeniu trwałej zmiany systemu ogrzewania z uwagi na obawę, iż osiągane przez nich dochody utrudnią bądź uniemożliwią im ponoszenie nowych kosztów grzewczych.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.