Uchwała Nr 220/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 144/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie emisji...

 
Uchwała Nr 220/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 listopada 2020 r.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1208 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 
  1. w § 1:
  1. ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
§ 1.1 Miasto Puszczykowo wyemituje obligacje komunalne na okaziciela do kwoty 5.900.000 zł (pięć milionów dziewięćset tysięcy złotych), tj. w łącznej liczbie 5.900 (pięć tysięcy dziewięćset) sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.
2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2020 roku w 2 (dwóch) seriach A/20 o wartości do 2.900.000 zł oraz B/20 o wartości do 3.000.000 zł.” 
  1. skreśla się ust. 4;
  1. § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2 Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań Miasta oraz sfinansowanie planowanego deficytu Miasta.”
  1. w § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1 Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.”
  1. w § 6 ust.1 i 3 otrzymują brzmienie:
„§ 1.1 Wykup obligacji nastąpi po cenie nominalnej po upływie terminu: 5 lat w przypadku serii A/20 i 6 lat w przypadku serii B/20, od daty emisji.
3. Ostateczny termin wykupu obligacji ustala się na dzień 31 grudnia 2026 r.”
 
§ 2.Pozostała treść uchwały Nr 144/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
W związku z przeniesieniem dochodów ze środków europejskich na zadania pn.: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 1.743.392,50 zł oraz pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las” w kwocie 1.541.078,34 zł, pierwotnie planowanych w roku bieżącym, na rok 2021 nastąpi zwiększenie planowanego deficytu budżetowego w roku 2020, wskutek czego koniecznym jest zwiększenie planowanych przychodów na jego pokrycie o 3 mln złotych w formie obligacji komunalnych. Wpływ środków z tytułu rozliczenia ww. projektów nastąpi w roku 2021.