Uchwała Nr 221/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr 221/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 listopada 2020 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 212, 217, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 15 stycznia 2020 r., poz. 570) wprowadza się następujące zmiany:
 
 1. w § 1 zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 3.890.000 zł do kwoty 60.084.220,95 zł, w tym:

 1. zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 295.829,16 zł do kwoty 54.829.186,31 zł,

 2. zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3.594.170,84 zł do kwoty 5.255.034,64 zł;

 1. w § 2 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 890.000 zł do kwoty 64.409.220,95 zł, w tym:

 1. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 151.100 zł do kwoty 50.794.384,95

 2. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 738.900 zł do kwoty 13.614.836 zł;

 1. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2 ust. 3 Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 4.325.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 1. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w kwocie 235.965,44 zł;

 2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - w kwocie 1.089.034,56 zł.”;

 3. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych - w kwocie 3.000.000 zł.”

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

 2. w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

 3. w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

 4. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Miasta w wysokości 7.225.000 zł, w tym przychody w wysokości: 235.965,44 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, 1.089.034,56 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.”

 5. W § 6 zmniejsza się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 70.000 zł do kwoty 1.662.451 zł;

 6. § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 10.900.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000 zł.”
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
Uzasadnienie
Dochody
 1. Dokonano zmian do wysokości przewidywanego wykonania dochodów w tym:

 1. w dziale 600 zmniejszono o kwotę 70.000 zł dotację z Powiatu Poznańskiego na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P - ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego.” – przesunięcie realizacji zadania na 2021 r.

 2. wykreślono dochody ze środków europejskich na zadania pn.: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 1.743.392,50 zł oraz pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las” w kwocie 1.541.078,34 zł.

 1. W dziale 852 wprowadzono dotację na zadanie pn.: „STOP COVID-19” współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 99.900 zł.

 
Wydatki
 1. Zmniejszono wydatki do przewidywanego wykonania, w tym:

 1. na zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

 2. na odszkodowania o kwotę 200.000 zł.

 1. W Działach 801 i 854 dokonano przesunięć wydatków oświatowych i zmniejszenia wydatków o kwotę 4.000 zł.

 2. W dziale 852 wprowadzono wydatki w kwocie 111.000 zł na realizację programu „STOP COVID-19” współfinansowanego ze środków europejskich.

 
Wynik budżetu
W wyniku zmiany planowanych dochodów i wydatków zwiększeniu uległ planowany deficyt o kwotę 3.000.000 zł, który zostanie sfinansowany ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.