Uchwała Nr 225/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r.

 
Uchwała Nr 225/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 22 grudnia 2020 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 212, 217, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 § 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 15 stycznia 2020 r. poz. 570) wprowadza się następujące zmiany:
1)      w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.790.456 zł do kwoty 61.986.045,95 zł, w tym:
a)      zwiększa się dochody bieżące o kwotę 109.533 zł do kwoty 55.050.088,31 zł,
b)      zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.680.923 zł do kwoty 6.935.957,64 zł;
2)      w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.790.456 zł do kwoty 66.311.045,95 zł, w tym:
a)      zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 109.533 zł do kwoty 51.015.286,95
b)      zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.680.923 zł do kwoty 15.295.759 zł;
3)      w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4)      w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5)      w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.  
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
Dochody
  1. Wprowadzono dochody w kwocie 1.680.923 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
  2. Zwiększono subwencję w części oświatowej o kwotę 58.000 zł,
  3. Wprowadzono dochody z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 51.533 zł. 

 

Wydatki
  1. W dziale 600 zwiększono wydatki na program budowy dróg o kwotę 1.680.923 zł.
  2. W dziale 801 wprowadzono wydatki bieżące w kwocie 109.533 zł.

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 225
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 225
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 225