Uchwała Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028.

 
Uchwała Nr 226/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 22 grudnia 2020 r.
 
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
 
§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2021-2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
 
§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
1)     związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
2)     z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3)     do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. 
2.    Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 5. Traci moc uchwała 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki

Uzasadnienie
 
Dokonano zmian wynikających z autopoprawki do projektu uchwały budżetowej oraz ze zwiększenia zadłużenia o kwotę 3.000.000 zł dokonanego w 2020 r., w tym:
1)      zwiększono dochody o kwotę 3.300.000 zł, w tym o kwotę 15.530 zł pozostałe dochody bieżące i o kwotę 3.284.470 zł dochody majątkowe z dotacji i środków na inwestycje;
2)      zwiększono wydatki o kwotę 3.300.000 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 3.130.000 zł i wydatki bieżące o kwotę 170.000 zł,
3)      zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2024 o kwotę 1.000.000 zł oraz w roku 2027 o kwotę 2.000.000 zł;
4)      dokonano zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia w 2021 r. (zgodnie z autopoprawką do projektu uchwały budżetowej),
5)      dokonano zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w zakresie zadań finansowanych z budżetu UE (zgodnie z autopoprawką do projektu uchwały budżetowej).
6)      zwiększono wydatki na obsługę długu: w latach 2021-2024 o kwotę 40.000 zł rocznie, w latach 2025-2027 o kwotę 25.000 zł rocznie;
7)      zwiększono rozchody budżetu: w roku 2024 o kwotę 1.000.000 zł oraz w roku 2027 o kwotę 2.000.000 zł;
8)      zwiększono kwotę długu: w latach 2021-2023 o kwotę 3.000.000 zł, w latach 2024-2026 o kwotę 2.000.000 zł;
9)      dokonano korekty wynagrodzeń do wysokości wynikającej projektu uchwały budżetowej.