Jesteś tutaj:   

2021

Uchwała Nr 278/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: określania...

 
Uchwała Nr 278/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 maja 2021 r.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 400a ust. 1 pkt 5 i pkt 21 oraz art. 403 ust. 2, 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 
1)   § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
„W celu poprawy efektywności energetycznej, a w konsekwencji ograniczenia emisji zanieczyszczeń pochodzących z pieców oraz kotłowni węglowych określa się zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na trwałą likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi.”
2)   § 3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r.”
3)   Załącznik do uchwały nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 403 ust. 2, 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) do zadań własnych gminy należy finansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej poprzez udzielanie dotacji celowej z budżetu gminy. Zasady udzielania dotacji na terenie Miasta Puszczykowa regulowane są Uchwałą Nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach lub lokalach służących celom mieszkalnym na obszarze Miasta Puszczykowa. Uwzględniając aktualne potrzeby mieszkańców Miasta Puszczykowa w zakresie likwidacji niskiej emisji, a także zainteresowanie dofinansowaniem wymiany pieców, poszerzono grono beneficjentów – o dotację będą mogły ubiegać się osoby posiadające nie tylko piec węglowy, ale również każdy inny opalany paliwem stałym, niespełniający wymagań określonych w uchwale NR XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Ponadto wprowadzono zmiany w zakresie kwoty przyznawanej dotacji, zwiększając ją do 6 000,00 zł i wydłużono termin realizacji przedsięwzięcia oraz wykorzystania dotacji do 22 grudnia danego roku. Doprecyzowano również zapisy regulaminu udzielania dotacjiw zakresie definicji ogrzewania proekologicznego i nieekologicznego oraz wydłużono termin obowiązywania programu przyznającego dotację do 31 grudnia 2023 r. Zaktualizowano także wniosek stanowiący załącznik do Regulaminu.
W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
 
Lista wiadomości