Uchwała budżetowa Miasta Puszczykowa na rok 2022 Nr 340/21/VIII z dnia 21 grudnia 2021 r.

 Uchwała budżetowa Miasta Puszczykowa na rok 2022
Nr 340/21/VIII z dnia 21 grudnia 2021 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 212, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta w wysokości 52.105.035 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1)     dochody bieżące w wysokości  46.000.000 zł;
2)     dochody majątkowe w wysokości  6.105.035 zł.
 
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta w wysokości 62.805.035 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1)     wydatki bieżące w wysokości 46.000.000 zł;
2)     wydatki majątkowe w wysokości 16.805.035 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 
3. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 10.700.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)     wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 9.060.000 zł;
2)     emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.640.000 zł.
 
§ 3. 1. Określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 240.000 zł, w tym z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 40.000 zł.
2. Określa się wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomani w wysokości 240.000 zł.
 
§ 4. Określa się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w wysokości 1.000 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska (dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych - zmiana systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczne).
 
§ 5. Określa się dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program  Inwestycji  Strategicznych w wysokości 1.000.000 zł i przeznacza się je na zadanie pn.: „Budowa budynku zaplecza socjalno-sportowego wraz z modernizacją boiska piłkarskiego i budową oświetlenia”.
 
§ 6. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami w wysokości 4.652.364 zł.
 
§ 7. W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.348.900 zł.
 
§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.
 
§ 9. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Miasta w wysokości 13.060.000 zł, w tym przychody z tytułu:
1)     wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 9.060.000 zł;
2)     emisji obligacji komunalnych – 4.000.000 zł.
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 2.360.000 zł.
 
§ 10. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 1.137.935 zł, w tym na:
1)     wydatki bieżące w wysokości 380.000 zł, w tym na:
a)      realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 130.000 zł,
b)      wydatki oświatowe w wysokości 240.000 zł,
c)      zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 10.000 zł;
2)     wydatki majątkowe w wysokości 757.935 zł, w tym na:
a)      zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 10.000 zł,
b)      wydatki związane z budżetem obywatelskim w wysokości 250.000 zł,
c)      wkład własny do projektów w wysokości 357.935 zł,
d)     pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 140.000 zł.
 
§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 9.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000 zł.
 
§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1)     zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Miasta do kwoty 5.000.000 zł;
2)     dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie zadań i grup wydatków, o których mowa w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3)     przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych;
4)     dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a)      zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b)      zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c)      zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
5)     lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku bankowego Miasta.
 
§ 13. Ustala się kwotę 500.000 zł, do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
 
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki