Uchwała Nr 229/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2021.

 
Uchwała Nr 229/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 stycznia 2021 r.
 
w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2021.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz § 51 Statutu Miasta Puszczykowa, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 68/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 3607) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa zatwierdza plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z § 51 ust. 1 Statutu Miasta Puszczykowa, który stanowi załącznik do Uchwały Nr 68/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa, Komisja Rewizyjna składa Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.