Uchwała Nr 231/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 85/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: określenia...

 
Uchwała Nr 231/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 stycznia 2021 r.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.) i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1461) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr 85/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 11 grudnia 2015 r., poz. 8365) wprowadza się następujące zmiany:
 
1)      § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 
„od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

 

nie mniej niż

 

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

15

1.200

1.300

15

 

1.500

1.600

Trzy osie

12

25

991,52

1.600

25

 

991,52

1.800

Cztery osie i więcej

12

31

2.100

2.400

31

 

2.300

2.600

 
2)      § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

 

 

Stawka podatku (w złotych)

 

nie mniej niż

 

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

31

1.381,13

1.700

31

 

1.381,13

2.000

Trzy osie i więcej

12

40

1.700

2.000

40

 

2.000

2.600

 
3)      § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

 

Stawka podatku (w złotych)

 

nie mniej niż

 

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

300

500

18

25

400

600

25

 

500

700

Dwie osie

12

28

205,57

400

28

33

700

1.000

33

38

850

1.500

38

 

1.150

1.900

Trzy osie i więcej

12

38

750

1.100

38

 

921,50

1.500

 
§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr 85/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Stosownie do postanowień art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych w granicach określonych w odrębnych ustawach.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od środków transportowych określa rada gminy, z tym że nie mogą one przekroczyć kwot ustalonych w tym przepisie i nie mogą być niższe od stawek minimalnych określonych w załącznikach nr 1-3 do ustawy. Górne granice stawek oraz stawki minimalne ulegają przeliczaniu na zasadach określonych w art. 12b i art. 20 ust. 1 ustawy i są ogłaszane przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia.
W wyniku analizy stawek podatku obowiązujących w sąsiednich gminach proponuje się obniżenie części stawek obowiązujących na terenie miasta Puszczykowa. 
Przepis art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1461) przewiduje możliwość nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. W praktyce sytuacja taka występuje w przypadku działania na korzyść obywateli, a wprowadzenie obniżeń w podatku od środków transportowych niewątpliwie wprowadza mechanizm na korzyść obywateli. Zatem wskazać należy, że retroaktywność niniejszej uchwały jest możliwa i nie stanowi naruszenia przepisów ww. ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.