Uchwała Nr 233/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r.

 
Uchwała Nr 233/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 lutego 2021 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 212, 217, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 § 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2 lutego 2021 r. poz. 934) wprowadza się następujące zmiany:
1)      w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 53.111 zł do kwoty 57.953.111 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 53.111 zł do kwoty 54.259.273 zł;
2)      w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 53.111 zł do kwoty 59.653.111 zł, w tym:
a)      zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 43.111 zł do kwoty 50.703.111 zł;
b)      zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł do kwoty 8.950.000 zł;
3)      w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4)      w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5)      w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6)      w § 5 zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami o kwotę 13.111 zł do kwoty 10.318.954 zł;
7)      w § 9 ust. 2 pkt 2 ppkt b zmniejsza się rezerwę na wydatki związane z budżetem obywatelskim o kwotę 250.000 zł do kwoty 0 zł.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.  
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
Dochody
  1. Wprowadzono dochody z tytułu zwrotu dotacji z Powiatu Poznańskiego w kwocie 55.351 zł.
  2. Wprowadzono dochody w kwocie 13.111 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację NSP 2021.
  3. Zmniejszono subwencję w części oświatowej o kwotę 48.661 zł.
  4. Zwiększono dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 33.310 zł. 
Wydatki
  1. Zlikwidowano rezerwę na wydatki związane z budżetem obywatelskim w kwocie 250.000 zł; wprowadzono wydatki na zadania wybrane w budżecie obywatelskim w łącznej kwocie 250.000 zł.  
  1. Wprowadzono wydatki w kwocie 13.111 zł, finansowane z dotacji z budżetu państwa, na realizację NSP 2021.
  1. Wprowadzono wydatki w kwocie 20.000 zł na zadanie majątkowe pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej zaplecza szatniowego na orliku przy ulicy Nowe Osiedle”.
  2. Zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 80101 o kwotę 20.000 zł.
  3. W Dziale 900 dokonano przesunięcia kwoty 10.000 zł pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 233
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 233
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 233